Logo GentxFormentera

Habitatge

Solucions a una urgència social

(VERSIÓN EN CASTELLANO MÁS ABAJO)

 

 • Donarem un nou impuls a la Inspecció turística, per garantir que els habitatges que realitzin aquesta activitat disposin d’autorització.
 • Incidirem i pararem atenció en els canvis legislatius estatals perquè s’adaptin a les necessitats de Formentera i tenguin l’efecte perseguit.
 • Cedirem un terreny per a nous habitatges de protecció oficial a Sant Francesc, en règim de lloguer.
 • Impulsarem un acord amb el Govern Balear per crear un conjunt residencial per a sanitaris, en què el Consell cedirà un terreny per a ubicar-lo i així augmentarem la quantitat d’habitatge residencial disponible, alhora que garantirem la prestació dels serveis sanitaris.
 • Crearem una borsa de lloguer temporal per a docents i altres treballadors, en segones residències.
 • L’Oficina de l’Habitatge de Formentera ha de centralitzar tots els serveis sobre la matèria, esdevenint una finestra única d’assessorament i acompanyament gratuïta, prestant assessorament als llogaters en matèria de contractes, drets i accés als ajuts i la seva justificació, bonificació de taxes, etc.
 • Promourem la garantia de cobrament i desperfectes davant els propietaris per part de l’administració, dels contractes que es canalitzin a través de l’Oficina de l’Habitatge i es lloguin d’acord a un barem de preus prèviament fixat.
 • Bonificarem taxes i impostos municipals als immobles amb lloguers de tot l’any, per a primera residència.
 • Revisarem la zonificació turística en cas que les accions impulsades no siguin suficients per a fer aflorar l’habitatge necessari.
 • Vetllarem per que les línies d’ajuda del Govern Balear s’adaptin a la realitat de Formentera.
 • Reclamarem que el Govern Balear incrementi els ajuts al lloguer social per a primera residència per a persones joves que inicien la seva emancipació.
 • Crearem noves línies d’ajut al lloguer pròpies del Consell per a les persones i famílies amb menys recursos i els joves.
 • Engegarem actuacions de mediació i ajuda a persones amb necessitats residencials urgents.
 • Dotarem el Consell d’una cartera d’habitatges gestionats directament, per a respondre casos d’emergència social i violència de gènere.
 • Els Habitatges de Protecció Oficial en règim de lloguer han de prioritzar l’accés a l’habitatge a persones en situació d’emergència social i dones víctimes de violència de gènere.
 • Demanarem a les administracions competents que es facin canvis legislatius i que per poder comprar habitatges es requereixi d’un mínim d’anys de residència a les illes, per a combatre l’especulació immobiliària.
 • Exigirem els canvis legislatius necessaris, que atorguin més eines a les administracions locals i autonòmiques per aplicar mesures que posin fre a l’ús especulatiu de l’habitatge.
 • Reclamarem al Govern Balear i estatal una política fiscal que penalitzi l’especulació i afavoreixi els residents en l’accés a l’habitatge. Per exemple, gravant amb major percentatge d’Impost de Transmissions Patrimonials, i bonificant-lo en les rendes més baixes.
 • Exigirem al Govern balear que doni prioritat a la tramitació per declarar zones tensades residencialment i, en el cas de la nostra illa, treballi amb consens amb la institució insular per prendre les decisions que s’ajustin a les necessitats per afavorir l’accés a l’habitatge.
 • Aportarem totes les dades necessàries perquè el Govern pugui tenir informació fonamentada per prendre les mesures més adients i justificar la condició de zona tensada.

 

VERSIÓN EN CASTELLANO

 • Daremos un nuevo impulso a la Inspección turística, para garantizar que las viviendas que realicen esta actividad dispongan de autorización.
 • Incidiremos y pondremos atención en los cambios legislativos estatales para que se adapten a las necesidades de Formentera y tengan el efecto perseguido.
 • Cederemos un terreno para nuevas viviendas de protección oficial en Sant Francesc, en régimen de alquiler.
 • Impulsaremos un acuerdo con el Govern Balear para crear un conjunto residencial para sanitarios, para lo que el Consell cederá un terreno para ubicarlo y así aumentaremos la cantidad de vivienda residencial disponible, a la vez que garantizaremos la prestación de los servicios sanitarios.
 • Crearemos una bolsa de alquiler temporal para docentes y otros trabajadores, en segundas residencias.
 • La Oficina de la Vivienda de Formentera tiene que centralizar todos los servicios sobre la materia, convirtiéndose en una ventana única de asesoramiento y acompañamiento gratuito, prestando asesoramiento a los arrendatarios en materia de contratos, derechos y acceso a las ayudas y su justificación, bonificación de tasas, etc.
 • Impulsaremos el aval de cobro y desperfectos ante los propietarios por parte de la administración de los contratos que se canalicen a través de la Oficina de la Vivienda y se alquilen de acuerdo con un baremo de precios previamente fijado.
 • Bonificaremos tasas e impuestos municipales a los inmuebles con alquileres de todo el año, para primera residencia.
 • Revisaremos la zonificación turística en caso de que las acciones impulsadas no sean suficientes para hacer aflorar la vivienda necesaria.
 • Velaremos por que las líneas de ayuda del Govern Balear se adapten a la realidad de Formentera.
 • Reclamaremos al Govern Balear que incremente las ayudas al alquiler social para primera residencia para personas jóvenes que inicien su emancipación.
 • Crearemos nuevas líneas de ayuda al alquiler propias del Consell para las personas y familias con menos recursos y para los jóvenes.
 • Impulsaremos actuaciones de mediación y ayuda a personas con necesidades habitacionales urgentes.
 • Dotaremos al Consell de una cartera de viviendas gestionadas directamente, para responder ante casos de emergencia social y violencia de género.
 • Las Viviendas de Protección Oficial en régimen de alquiler tienen que priorizar el acceso a la vivienda de las personas en situación de emergencia social y de las víctimas de violencia de género.
 • Pediremos a las administraciones competentes que se hagan cambios legislativos para que se requiera un mínimo de años de residencia para poder comprar viviendas en las islas, para combatir la especulación inmobiliaria.
 • Exigiremos los cambios legislativos necesarios, que aporten más herramientas a las administraciones locales y autonómicas para aplicar medidas que pongan freno al uso especulativo de la vivienda.
 • Reclamaremos al Govern Balear y al estatal una política fiscal que penalice la especulación y favorezca a los residentes en el acceso a la vivienda. Por ejemplo, gravando con mayor porcentaje de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, y bonificándolo en las rentas más bajas.
 • Exigiremos al Govern balear que dé prioridad a la tramitación para declarar zonas tensadas residencialmente y, en el caso de nuestra isla, trabaje en consenso con la institución insular para tomar las decisiones que se ajusten a las necesidades para favorecer el acceso a la vivienda.
 • Aportaremos todos los datos necesarios para que el Gobierno pueda tener información fundamentada para tomar las medidas más adecuadas y justificar la condición de zona tensada.

Medi Ambient i Territori

Preservam el medi ambient

(VERSION EN CASTELLANO MÁS ABAJO)

 

Parc Natural i zones protegides

 • Reclamarem al Govern Balear les competències de Costes per millorar la gestió del nostre litoral.
 • Promourem la millora de la gestió del Parc Natural de Ses Salines, tant a la mar com a les zones humides i terrestres.
 • Reclamarem al Govern Balear la renovació de la legislació del Parc Natural per adequar-la a les noves necessitats.
 • Vetllarem perquè la regulació de l’Estany des Peix impliqui la seva recuperació mediambiental, respectant els usos tradicionals i la capacitat de càrrega establerta.
 • Impulsarem un acord amb Costes, propietat i Consell, que permeti iniciar la rehabilitació del patrimoni saliner.
 • Crearem un accés intel·ligent amb reserva prèvia per accedir al Parc Natural de ses Salines.
 • Exigirem la incorporació de més agents de medi ambient.
 • Reclamarem una ampliació i millor manteniment de la senyalització.
 • Vetllarem per l’arribada de recursos per els projectes de conservació d’espècies protegides per mantenir la biodiversitat del Parc Natural.
 • Exigirem incrementar les campanyes d’educació ambiental per difondre els valors dels ecosistemes dels que disposa el Parc Natural; l’estima i coneixement dels valors ambientals en garanteix la conservació.
 • Demanarem al Govern Balear revitalitzar el Centre d’interpretació de Can Marroig perquè sigui un referent de la investigació científica i s’impulsin projectes mediambientals.
 • Aprofundirem en l’explotació agrícola sostenible de Can Marroig.
 • Promourem la investigació, la divulgació i la protecció de la flora i fauna autòctones.
 • Aprofundirem en la conservació i promoció de les rutes ornitològiques amb espais d’albirament, respectant els cicles vitals de les espècies.
 • Impulsarem itineraris a la Tanca d’Allà Dins per tal de donar conèixer el seu valor ambiental, patrimonial i històric.
 • Millorarem el control i gestió de l’entrada de vehicles al Parc Natural, reduint l’entrada de vehicles de motor i limitant-ne l’accés.
 • Combatrem la massificació del Parc Natural racionalitzant els espais d’aparcament, les freqüències del transport públic i els enllaços a peu i en bicicleta.
 • Avançarem cap a la cogestió del Parc Natural de Ses Salines.

 

La mar

 • Reclamarem al Govern balear l’aprovació d’una Llei de Sostenibilitat Marítima per reduir el trànsit marítim i regular els fondejos al litoral de Formentera, comparable al projecte Formentera.eco que s’aplica a la part terrestre.
 • Regularem el fondeig d’embarcacions a tot el litoral.
 • La regulació dels fondejos inclourà taxes per tal de prestar serveis de sostenibilitat mediambiental a les embarcacions (aigües grises i fems).
 • Vetllarem per la difusió de les cartes nàutiques que inclouen la cartografia de les praderies de Posidònia a tots els usuaris d’embarcacions.
 • Demanarem que el fons de protecció de la posidònia reverteixi en el seguiment científic dels ecosistemes marins i dunars així com en la seua recuperació.
 • Continuarem essent els referents amb la conscienciació de la protecció de les praderies de Posidònia a través del Save Posidonia Project i altres campanyes de conscienciació.
 • Impulsarem campanyes de neteja del litoral i el fons marí, amb especial atenció als microplàstics.
 • Ampliarem les zones de bany per protegir els banyistes de la navegació d’embarcacions.
 • Exigirem al Govern Balear i a l’Autoritat Portuària de Balears que reordenin els usos de l’espai marítim del Port de La Savina, habilitant espai per amarraments socials, per embarcacions de lloguer i una marina seca, garantint així l’adaptació del port de la Savina a les necessitats i capacitat de càrrega de Formentera.
 • Reclamarem disposar d’una base per a una embarcació de Salvament Marítim al port de la Savina.
 • Reclamarem disposar d’una base a Formentera del Servei Marítim de la Guardia Civil, per controlar i sancionar les infraccions al medi marí.
 • Continuarem lluitant per la creació de reserves marines integrals, per a la recuperació de recursos pesquers.

 

Flora i fauna

 • Lluitarem per mantenir la salut fitosanitària de l’illa, controlant o erradicant plagues com la processionària, Xylleya fastidiosa i becut vermell, entre altres.
 • Instarem a la continuïtat del projecte per a l’erradicació d’espècies invasores o al·lòctones que posen en risc les espècies endèmiques.
 • Aprovarem un Pla de Gestió Forestal de l’illa que contempli línies d’ajuts pel manteniment i neteja de masses forestals.

 

Residus

 • Executarem les mesures incloses al Director Sectorial de Residus de Formentera.
 • Implantarem la nova contracta de residus, la qual s’adapta a les necessitats actuals de l’illa en quant a neteja i recollida de residus.
 • Continuarem incrementant el percentatge de residus reciclats per poder complir els objectius imposats a Europa.
 • Construirem una planta de compostatge i demanarem finançament al Govern balear per a la seua construcció.
 • Ampliarem el servei de recollida a grans i mitjans productors, com són els hotels, restaurants o supermercats.
 • Aprofundirem en la recollida i tractament de la matèria orgànica a particulars així com en el foment del compostatge domèstic.
 • Posarem a disposició el compost resultant de l’autogestió dels residus orgànics per enriquir els camps de l’illa.
 • Portarem endavant accions englobades dins la Llei de Residus, com ara la retirada progressiva de plàstics d’un sol ús dels supermercats, fomentant la venta de productes a granel.
 • Afavorirem les empreses que s’uneixen a la lluita contra els plàstics mitjançant la reducció, la reutilització i el reciclatge de residus.
 • Construirem la planta de tractament de residus de construcció i demolició.
 • Impulsarem la recuperació de residus de construcció per al seu reaprofitament com a materials àrids aptes per la construcció.
 • Col·laborarem amb la Cooperativa del Camp per unir forces en el reaprofitament de restes de Posidònia o de la depuradora per a usos agrícoles.
 • Continuarem donant suport a campanyes lluita contra els plàstics i microplàstics a l’entorn.
 • Seguirem lluitant perquè el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat assumeixin el 100% cost de transferència de residus a l’illa d’Eivissa.


Energia i aigua

 • Seguirem avançant cap a una illa més autosuficient i sostenible amb l’augment d’ajudes i bonificacions per a instal·lacions energètiques d’autoconsum d’ús particular i empresarial.
 • Continuarem incrementant l’ús de l’energia renovable amb la instal·lació de més panells fotovoltaics aprofitant l’espai urbà i industrial.
 • Impulsarem les instal·lacions fotovoltaiques en infraestructures i equipaments públics i privats.
 • Executades les obres del nou enllaç elèctric entre Eivissa i Formentera, continuarem lluitant per reduir l’impacte de la Central elèctrica d’es Ca Marí millorant les instal·lacions.
 • Reclamarem al Govern Balear l’ampliació i modernització de la planta de depuració.
 • Lluitarem per l’allargament i la millora de l’emissari submarí localitzat a es Caló de s’Oli.
 • Demanarem la modernització de les xarxes en alta d’aprovisionament d’aigua i de sanejament.
 • Executarem els projectes de connexió a la xarxa pública de sanejament del nucli urbà d’es Ca Marí.
 • Promourem mesures per a reduir l’impacte lumínic i els costos que comporta l’enllumenat públic.
 • Aprofitarem ajudes europees i disminuirem el consum energètic del Consell i instal·lacions públiques, impulsant l’autoconsum i les energies renovables.
 • Millorarem el funcionament de la bassa de reg, per potenciar la comunitat de regants, complementat amb formació i subvencions.
 • Habilitarem una xarxa de fonts d’aigua potable als espais públics de l’illa.
 
Ordenació territorial i paisatge
 • Modificarem el PTI amb la finalitat d’evitar l’excés de construccions i l’especulació en sòl rústic.
 • Limitarem les segregacions i agrupacions de finques que no siguin amb finalitat hereditària.
 • Apostam pel creixement turístic zero, i no s’autoritzaran noves places turístiques.
 • Impulsarem en la normativa urbanística nous objectius de sostenibilitat per als habitatges nous i també als ja existents.
 • Continuarem reclamant una solució per als propietaris afectats per la delimitació del domini públic de litoral sempre garantint la protecció actual.
 • Seguirem oposant-nos a qualsevol projecte en sòl rústic o protegit que suposi la seua transformació o pèrdua de qualitat paisatgística.
 • Continuarem treballant per traslladar a la zona industrial les activitats molestes ubicades al nuclis urbans i al sòl rústic.
 • Donarem suport a la recuperació del camp.
 • Lluitarem per la recuperació de l’entorn: soterraments d’esteses aèries, més ajudes a la reparació de parets de pedra, aljubs i capelles, eliminació de punts negres, abocaments incontrolats i vehicles abandonats.
 • Millorarem la feina d’adequació de la xarxa de camins a la manera tradicional.
 • Continuarem promovent la neteja i l’eliminació de tots els dipòsits de materials i maquinària existents en sòl rústic amb impacte negatiu sobre el paisatge rural.
 • La recaptació de places d’estades turístiques estarà destinada a la millora i el manteniment del camp, el paisatge i el medi ambient de l’illa.
 • Establirem un sistema d’ajuts per als propietaris de finques protegides, per la seva contribució al patrimoni natural i paisatgístic de l’illa.
 • Implantarem la Inspecció Tècnica d’edificis per garantir el seu correcte manteniment i seguretat dels usuaris i usuàries.
 • Farem campanyes per incentivar la millora del manteniment dels edificis, parcel·les i zones privades. Pobles nets, pobles cuidats.
 • Finalitzarem i aprovarem el Catàleg de Camins Públics de Formentera.
 • Prosseguirem treballant i reclamant als operadors de telecomunicacions que la fibra òptica i el 4G arribin a tots els indrets de l’illa.

 

VERSION EN CASTELLANO

 

Parque Natural y zonas protegidas

 • Reclamaremos al Govern Balear las competencias de Costas para mejorar la gestión de nuestro litoral.
 • Promoveremos la mejora de la gestión del Parque Natural de Ses Salines, tanto en el mar como en los humedales y zonas terrestres.
 • Reclamaremos al Govern Balear la renovación de la legislación del Parque Natural para adecuarla a las nuevas necesidades.
 • Velaremos porque la regulación del Estany des Peix implique su recuperación medioambiental, respetando sus usos tradicionales y la capacidad de carga establecida.
 • Impulsaremos un acuerdo con Costas, propiedad y Consell, per permita iniciar la rehabilitación del patrimonio salinero.
 • Crearemos un acceso inteligente con reserva previa para acceder al Parque Natural de Ses Salines.
 • Exigiremos la incorporación de más agentes de medio ambiente.
 • Reclamaremos una ampliación y mejor mantenimiento de la señalización.
 • Velaremos por la llegada de recursos para los proyectos de conservación de especies protegidas para mantener la biodiversidad del Parque Natural.
 • Exigiremos incrementar las campañas de educación ambiental para difundir los valores de los ecosistemas de los que dispone el Parque Natural; el aprecio y el conocimiento de los valores ambientales garantiza su conservación.
 • Pediremos al Govern Balear revitalizar el Centro de interpretación de Can Marroig para que sea un referente de la investigación científica y se impulsen proyectos medioambientales.
 • Profundizaremos en la explotación agrícola sostenible de Can Marroig.
 • Promoveremos la investigación, la divulgación y la protección de la flora y la fauna autóctonas.
 • Profundizaremos en la conservación y promoción de las rutas ornitológicas con espacios de avistamiento, respetando los ciclos vitales de las especies.
 • Impulsaremos itinerarios en la Tanca d’Allà Dins para dar a conocer su valor ambiental, patrimonial e histórico.
 • Mejoraremos el control y gestión de la entrada de vehículos al Parque Natural, reduciendo la entrada de vehículos de motor y limitando el acceso.
 • Combatiremos la masificación del Parque Natural racionalizando los espacios de aparcamiento, las frecuencias del transporte público y los enlaces a pie y en bicicleta.
 • Avanzaremos hacia la cogestión del Parque Natural de Ses Salines.

 

El mar

 • Reclamaremos al Govern Balear la aprobación de una Ley de Sostenibilidad Marítima para reducir el tránsito marítimo y regular los fondeos en el litoral de Formentera, comparable al proyecto Formentera.eco que se aplica en la parte terrestre.
 • Regularemos el fondeo de embarcaciones en todo el litoral.
 • La regulación de los fondeos incluirá tasas para poder prestar servicios de sostenibilidad medioambiental en las embarcaciones (aguas grises y basura).
 • Velaremos por la difusión de las cartas náuticas que incluyen la cartografía de las praderas de Posidonia en todos los usuarios de embarcaciones.
 • Pediremos que el fondo de protección de la posidonia revierta en el seguimiento científico de los ecosistemas marinos y dunares así como en su recuperación.
 • Seguiremos siendo los referentes en la concienciación de la protección de las praderas de posidonia a través del Save Posidonia Project y otras campañas de concienciación.
 • Impulsaremos campañas de limpieza del litoral y el fondo marino, con especial atención a los microplásticos.
 • Ampliaremos las zonas de baño para proteger a los bañistas de la navegación de embarcaciones.
 • Exigiremos al Govern Balear y a la Autoridad Portuaria de Baleares que reordenen los usos del espacio marítimo del puerto de la Savina, habilitando espacio para amarres sociales, para embarcaciones de alquiler y una marina seca, garantizando así la adaptación del puerto de la Savina a las necesidades y capacidad de carga de Formentera.
 • Reclamaremos una base para una embarcación de Salvamento Marítimo en el puerto de la Savina.
 • Pediremos una base del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en puerto de la Savina.
 • Continuaremos luchando la creación de reservas marinas integrales, para la recuperación de recursos pesqueros.

 

Flora y fauna

 • Lucharemos para mantener la salud fitosanitaria de la isla, controlando o erradicando plagas como la procesionaria, Xylleya fastidiosa y becut rojo, entre otros.
 • Instaremos a la continuidad del proyecto para la erradicación de especies invasoras o alóctonas que ponen en riesgo las especies endémicas.
 • Aprobaremos un Plan de Gestión Forestal de la isla que contemple líneas de ayudas para el mantenimiento y limpieza de masas forestales.

 

Residuos

 • Ejecutaremos las medidas incluidas en el Plan Director Sectorial de Residuos de Formentera.
 • Implementaremos la nueva contrata de residuos, la cual se adapta a las necesidades actuales de la isla, en cuanto a limpieza y recogida de residuos.
 • Continuaremos incrementando el porcentaje de residuos reciclados para poder cumplir los objetivos impuestos a Europa.
 • Construiremos una planta de compostaje y pediremos financiación al Govern Balear para su construcción.
 • Ampliaremos el servicio de recogida a grandes y medios productores, como son los hoteles, restaurantes o supermercados.
 • Profundizaremos en la recogida y tratamiento de la materia orgánica a particulares, así como en el fomento del compostaje doméstico.
 • Pondremos a disposición el compuesto resultante de la autogestión de los residuos orgánicos para enriquecer los campos de la isla.
 • Llevaremos adelante acciones englobadas dentro de la Ley de Residuos, como por ejemplo la retirada progresiva de plásticos desechables de los supermercados, fomentando la venta de productos a granel.
 • Favoreceremos a las empresas que se unen en la lucha contra los plásticos mediante la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos.
 • Construiremos la planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición.
 • Impulsaremos la recuperación de residuos de construcción para su reaprovechamiento como materiales áridos aptos por la construcción.
 • Colaboraremos con la Cooperativa del Camp para unir fuerzas en el reaprovechamiento de restos de posidonia o de la depuradora para usos agrícolas.
 • Continuaremos apoyando campañas de lucha contra los plásticos y microplásticos al entorno.
 • Continuaremos luchando para que el Govern de les Illes Balears y el Gobierno del Estado asuman el 100% del coste de transferencia de residuos en la isla de Ibiza.

 

Energía y agua

 • Continuaremos avanzando hacia una isla más autosuficiente y sostenible con el aumento de ayudas y bonificaciones para instalaciones energéticas de autoconsumo de uso particular y empresarial.
 • Ejecutadas las obras del nuevo enlace eléctrico entre Ibiza y Formentera, continuaremos luchando para reducir el impacto de la Central eléctrica de Es Ca Marí mejorando las instalaciones.
 • Reclamaremos al Govern Balear la ampliación y modernización de la planta de depuración.
 • Lucharemos por el alargamiento y la mejora del emisario submarino localizado en Es Caló de s’Oli.
 • Pediremos la modernización de las redes en alta de aprovisionamiento de agua y de saneamiento.
 • Ejecutaremos los proyectos de conexión en la red pública de saneamiento del casco urbano de Es Ca Marí.
 • Promoveremos medidas para reducir el impacto lumínico y los costes que comporta el alumbrado público.
 • Continuaremos incrementando el uso de la energía renovable con la instalación de más paneles fotovoltaicos aprovechando el suelo urbano.
 • Impulsaremos las instalaciones fotovoltaicas en espacios públicos y privados.
 • Aprovecharemos ayudas europeas y disminuiremos el consumo energético del Consell e instalaciones públicas, impulsando el autoconsumo y las energías renovables.
 • Mejoraremos el funcionamiento de la balsa de riego, para potenciar la comunidad de regantes, complementado con formación y subvenciones.
 • Habilitaremos una red de fuentes de agua potable en los espacios públicos de la isla.

 

Ordenación territorial y paisaje

 • Modificaremos el PTI con el fin de evitar el exceso de construcciones y la especulación en suelo rústico.
 • Limitaremos las segregaciones y agrupaciones de fincas que no sean con finalidad hereditaria.
 • Apostamos por el crecimiento turístico cero y no se autorizarán más plazas turísticas.
 • Impulsaremos en la normativa urbanística nuevos objetivos de sostenibilidad para las viviendas nuevas y también a las ya existentes.
 • Continuaremos reclamando una solución para los propietarios afectados por la delimitación del dominio público de litoral siempre garantizando la protección actual.
 • Seguiremos oponiéndonos a cualquier proyecto en suelo rústico o protegido que suponga su transformación o pérdida de calidad paisajística.
 • Continuaremos trabajando para trasladar a la zona industrial las actividades molestas ubicadas en los núcleos urbanos y en suelo rústico.
 • Apoyaremos la recuperación del campo.
 • Lucharemos por la recuperación del entorno: soterramientos de tendidos aéreos, más ayudas a la reparación de paredes de piedra, aljibes y capillas, eliminación de puntos negros, vertidos incontrolados y vehículos abandonados.
 • Mejoraremos el trabajo de adecuación de la red de caminos a la manera tradicional.
 • Continuaremos promoviendo la limpieza y la eliminación de todos los depósitos de materiales y maquinaria existentes en suelo rústico con impacto negativo sobre el paisaje rural.
 • La recaudación de plazas de estancias turísticas estará destinada a la mejora y el mantenimiento del campo, el paisaje y el medio ambiente de la isla.
 • Estableceremos un sistema de ayudas para los propietarios de fincas protegidas, por su contribución al patrimonio natural y paisajístico de la isla.
 • Implantaremos la Inspección Técnica de edificios para garantizar su correcto mantenimiento y seguridad de los usuarios y usuarias.
 • Haremos campañas para incentivar la mejora del mantenimiento de los edificios, parcelas y zonas privadas. Pueblos limpios, pueblos cuidados.
 • Finalizaremos y aprobaremos el Catálogo de Caminos Públicos de Formentera.
 • Proseguiremos trabajando y reclamando a los operadores de telecomunicaciones que la fibra óptica y lo 4G lleguen a todos los lugares de la isla.

Mobilitat

Mobilitat.eco

(VERSIÓN CASTELLANA MÁS ABAJO)

Mobilitat terrestre

 • Aplicarem les línies estratègiques i els projectes recollits al Pla de Mobilitat
  Sostenible de Formentera.
 • Adaptarem i millorarem el projecte Formentera.eco fins a evitar la saturació a les carreteres.
 • Crearem un accés intel·ligent amb reserva prèvia per accedir al Parc Natural de ses Salines.
 • Adjudicarem el nou contracte del servei de transport públic en autobús, que nincrementarà línies i freqüències, tant a l’hivern com a l’estiu, i renovarà el parc mòbil amb vehicles més sostenibles i adaptats a la realitat de l’illa.
 • Continuarem aplicant la gratuïtat del servei de transport públic en autobús per a joves, majors i persones diversament hàbils i qui els acompanyi.
 • Dissenyarem un nou servei de transport públic a la demanda en disseminat, pensat especialment per a joves, majors i persones amb mobilitat reduïda.
 • Crearem un servei de Bicing per a residents, que serà gratuït per als joves.
 • Ampliarem la xarxa de rutes verdes, utilitzant camins històrics i incorporant un itinerari perimetral a l’illa.
 • Convertirem diverses rutes verdes en camins restringits a ciclistes i/o vianants.
 • Connectarem Sant Ferran, es Pujols, sa Roqueta i ses Illetes amb una via ciclista i per a vianants.
 • Completarem la xarxa de carrils bici als nostres nuclis urbans i la connectarem amb la xarxa de rutes verdes.
 • Compatibilitzarem el transport públic amb l’ús de la bicicleta.
 • Ampliarem la xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, incloent-hi la instal·lació dels primers punts de recàrrega ràpida.
 • Mantendrem la fiscalitat verda, consistent en bonificacions o exempcions de taxes, per als vehicles de zero emissions.
 • Promourem la substitució progressiva de la flota de vehicles municipals i de transport públic per a vehicles sostenibles.
 • Aplicarem les mesures de seguretat viària necessàries per arribar a l’objectiu de zero morts en carretera.

 

Mobilitat marítima i aèria

 • Reclamarem al Govern Balear l’aprovació d’una Llei de Sostenibilitat Marítima per reduir el trànsit marítim i regular els fondejos al litoral de Formentera.
 • Exigirem al Govern Balear l’aprovació definitiva del Reglament de transport marítim.
 • Continuarem exigint la declaració d’interès general de la línia marítima de Formentera amb la península que funcioni tot l’any, especialment pel que fa al transport de mercaderies.
 • Reclamarem al Govern Balear i a l’Estat que es mantenguin a l’aeroport d’Eivissa un major nombre de vols directes durant la temporada d’hivern.

 

 

VERSIÓN EN CASTELLANO 

 

Movilidad terrestre

 • Aplicaremos las líneas estratégicas y los proyectos previstos en el Plan de Movilidad
  Sostenible de Formentera.
 • Adaptaremos y mejoraremos el proyecto Formentera.eco hasta evitar la saturación de las carreteras.
 • Crearemos un acceso inteligente con reserva previa para acceder al Parque Natural de ses Salines.
 • Adjudicaremos el nuevo contrato del servicio de transporte público en autobús, que incrementará líneas y frecuencias, tanto en invierno como el verano, y renovará el parque móvil con vehículos más sostenibles y adaptados a la realidad de la isla.
 • Continuaremos aplicando la gratuidad del servicio de transporte público en autobús para jóvenes, mayores y personas diversamente hábiles y quienes los acompañen.
 • Diseñaremos un nuevo servicio de transporte público a la demanda en diseminado, pensado especialmente para jóvenes, mayores y personas con movilidad reducida.
 • Crearemos un servicio de Bicing para residentes, que será gratuito para los jóvenes.
 • Ampliaremos la red de rutas verdes, utilizando caminos históricos e incorporando un itinerario perimetral en la isla.
 • Convertiremos varias rutas verdes en caminos restringidos a ciclistas y/o peatones.
 • Conectaremos Sant Ferran, Es Pujols, Sa Roqueta y Ses Illetes con una vía ciclista y para peatones.
 • Completaremos la red de carriles bici en nuestros cascos urbanos y la conectaremos con la red de rutas verdes.
 • Compatibilizaremos el transporte público con el uso de la bicicleta.
 • Ampliaremos la red de puntos de recarga para vehículos eléctricos, incluyendo la instalación de los primeros puntos de recarga rápida.
 • Mantendremos la fiscalidad verde, consistente en bonificaciones o exenciones de tasas, para los vehículos de cero emisiones.
 • Promoveremos la sustitución progresiva de la flota de vehículos municipales y de transporte público por vehículos sostenibles.
 • Aplicaremos las medidas de seguridad viaria necesarias para llegar al objetivo de cero muertos en carretera.

 

Movilidad marítima y aérea

 • Reclamaremos al Govern balear la aprobación de una Ley de Sostenibilidad Marítima para reducir el tráfico marítimo y regular el fondeos al litoral de Formentera.
 • Reclamaremos al Govern balear la aprobación definitiva del Reglamento de transporte marítimo.
 • Continuaremos exigiendo la declaración de interés general de la línea marítima de Formentera con la península que funcione todo el año, especialmente en cuanto al transporte de mercancías.
 • Reclamaremos al Govern balear y al Estado que se mantengan en el aeropuerto de Eivissa un mayor número de vuelos directos durante la temporada de invierno.

Nuclis Urbans I Equipaments

Seguim millorant els pobles

(VERSION EN CASTELLANO MÁS ABAJO)

 • Dotarem d’ombres els espais públics per fer-los més acollidors i agradables.
 • Instal·larem banys públics als espais públics de gran afluència.
 • Ampliarem les zones d’aparcament amb pèrgoles solars i punts de recàrrega.
 • Farem una nova gestió i organització del manteniment dels pobles per una Formentera
  neta i cuidada.
 • Impulsarem un punt de recàrrega per als camions d’aigua al pobles més allunyats per
  reduir el trànsit de camions pels carrers principals.
 • Empedrarem els aparcaments de terra propietat del Consell de Formentera i hi millorarem els serveis i instal·lacions.
 • Buscarem noves solucions per adesar els camins sense asfaltar-los.
 • Continuarem reclamant a l’Estat un nou conveni de carreteres que permeti modernitzar
  la xarxa viària de Formentera.
 • Reforçarem la feina per culminar la supressió de les barreres arquitectòniques dels espais públics i ho farem amb la participació dels col·lectius afectats.
 • Posarem a disposició de les associacions espais d’emmagatzematge perquè puguin continuar fent les seves activitats de manera més senzilla.

 

Sant Francesc Xavier

 • Millorarem l’accés per arribar a l´hospital des de Sant Francesc.
 • Executarem la conversió en zona de vianants i la millora dels carrers Santa Maria i Es Vedrà a Sant Francesc.
 • Donarem continuïtat al Carrer Vuit d´Agost fins a l´Institut Marc Ferrer creant una circumval·lació que permetrà descongestionar el poble i millorar els accessos a les instal·lacions.
 • Impulsarem circuits saludables als pobles de l´illa amb petites instal·lacions.

 

Sant Ferran de ses Roques

 • Redactarem, en consens i amb participació del veïnat de Sant Ferran, el projecte del nou Espai Cultural ple d’activitats que ha de convertir el poble en un centre dinàmic i viu tot l´any.
 • Executarem la tercera fase de l’Avinguda Joan Castelló Guasch per acabar la feina iniciada de dinamització i embelliment del carrer.

 

El Pilar de la Mola

 • Executarem la unificació de les places de l’església i de la Casa del Poble de la Mola, per disposar d´un espai més amable i amb prioritat per a les persones.
 • Instal·larem un Parc infantil al centre del poble de La Mola.
 • Treballarem per millorar l’arribada a La Mola en bicicleta i a peu, unint trams de carrer i trobant noves rutes a la vegada que millorant la seva senyalització.

 

La Savina

 • Reorganitzarem el trànsit a l’encreuament de la Plaça Illes Pitiüses amb la carretera per
  millorar la circulació i sortida del poble de La Savina.
 • Remodelarem els carrers Gregal i Ponent unint-los, obrint el poble a Ses Salines i garantint una circulació segura als ciclistes i vianants.
 • Continuarem executant de forma progressiva el Pla de Millora de La Savina creant-hi nous espais i equipaments per als vesins i vesines i obrint-lo a l’Estany des Peix.
 • Vetllarem perquè amb les reformes del edificis de la zona portuària es realitzin aparcaments soterrats per garantir l’aparcament al poble de La Savina.
 • Habilitarem una nova zona d’aparcament pels usuaris de l’Estany des Peix.
 • Posarem un bus llançadora amb La Savina per alleugerir l’aparcament del poble i contribuir a la seva dinamització comercial.

 

Es Pujols

 • Construirem el primer aparcament soterrat i zona esportiva a la circumval·lació d´Es
  Pujols.
 • Dinamitzarem, reestructurarem i embellirem la Plaça Europa amb activitats i millores a l´espai.
 • Impulsarem la construcció de circuits de passarel·les per a les zones verdes interiors, parcs infantils i zona d´oci saludable per a famílies as Pujols.
 • Iniciarem la II fase de la Remodelació del Carrer Punta Prima culminant la reforma a la sortida del poble.
 • Continuarem reivindicant el nou bombeig as Pujols per poder garantir el correcte funcionament del sanejament.

 

Sa Roqueta

 • Realitzarem les millores de la urbanització del nucli de Sa Roqueta, embellint l’espai i millorant-hi els serveis i l’aparcament.

 

Ca Marí

 • La dotació de sanejament d’Es Ca Mari serà una realitat.
 • Realitzarem les millores de la urbanització del nucli d’Es Ca Marí amb la millora dels
  carrers, noves voreres, parets de pedra, il·luminació, aparcaments i una passarel·la a la platja que s´estengui per tot el nucli.
 • Exigirem la clausura de l´estació elèctrica actual i la turbina d’Es Ca Marí.
 • Millorarem la zona d´aparcaments i els voltants dels varadors d’Es Ca Marí.
 • Consensuarem amb el veïnat d’Es Ca Marí una proposta per a l’espai propietat del Consell on es posarà el bombeig soterrat, per disposar a aquell espai de serveis necessaris per al nucli.

 

Ses Bardetes

 • Urbanitzarem el Carrer Sevilla de Ses Bardetes i reordenarem i habilitarem nous aparcaments públics al poble.
 • Millorarem el poble de Ses Bardetes embellint-lo amb carrers empedrats, jardineria i fent
  l’ampliació del parc infantil amb una zona de cal·listènia, salut i camp d’esports.

 

Es Caló

 • Rehabilitarem el mollet d’Es Caló
 • Habilitarem un nou aparcament as Caló i millorarem la neteja del nucli.

 

Es Cap de Barbaria

 • Crearem la Casa del Poble d’Es Cap dinamitzant l’espai amb activitats i exposicions.
 • Millorarem les pistes d’Es Cap i la gestió de l’espai.
 • Reformarem la carretera d’Es Cap , de Cala Saona i el camí de l’abocador.

 

VERSIÓN EN CASTELLANO

 • Dotaremos de sombras los espacios públicos para hacerlos más acogedores y agradables.
 • Instalaremos baños públicos en los espacios públicos de gran afluencia.
 • Ampliaremos las zonas de aparcamiento con pérgolas solares y puntos de recarga.
 • Haremos una nueva gestión y organización del mantenimiento de los pueblos por una Formentera limpia y cuidada.
 • Impulsaremos un punto de recarga para los camiones de agua en los pueblos más alejados para reducir el tráfico de camiones por las calles principales.
 • Adoquinaremos los aparcamientos de tierra propiedad del Consell de Formentera y mejoraremos los servicios e instalaciones.
 • Buscaremos nuevas soluciones para arreglar los caminos sin asfaltarlos.
 • Continuaremos reclamando al Estado un nuevo convenio de carreteras que permita modernizar la red viaria de Formentera.
 • Reforzaremos el trabajo para culminar la supresión de las barreras arquitectónicas de los espacios públicos y lo haremos con la participación de los colectivos afectados.
 • Pondremos a disposición de las asociaciones espacios de almacenamiento para que puedan continuar haciendo sus actividades de manera más sencilla.

 

Sant Francesc Xavier

 • Mejoraremos el acceso para llegar al Hospital desde Sant Francesc.
 • Ejecutaremos la peatonalización y la mejora de las calles Santa Maria y Es Vedrà en Sant Francesc.
 • Daremos continuidad a la Calle Vuit d’Agost hasta el instituto Marc Ferrer creando una circunvalación que permitirá descongestionar el pueblo y mejorar los accesos a las instalaciones.
 • Impulsaremos circuitos saludables en los pueblos de la isla con pequeñas instalaciones.

 

Sant Ferran de ses Roques

 • Redactaremos, en consenso y con la participación del vecindario de Sant Ferran, el proyecto del nuevo Espacio Cultural lleno de actividades que tiene que convertir el pueblo en un centro dinámico y vivo todo el año.
 • Ejecutaremos la tercera fase de la Avenida Joan Castelló Guasch para acabar el trabajo iniciado de dinamización y embellecimiento de la calle.

 

El Pilar de La Mola

 • Ejecutaremos la unificación de las plazas de l’Església y de la Casa del Poble de la Mola, para disponer de un espacio más amable y con prioridad para las personas.
 • Instalaremos un parque infantil en el centro del pueblo de la Mola.
 • Trabajaremos para mejorar la llegada en la Mola en bicicleta y a pie, uniendo tramos de calle y encontrando nuevas rutas a la vegada que mejorando su señalización.

 

La Savina

 • Reorganizaremos el tráfico en el cruce de la Plaza Illes Pitiüses con la carretera, para mejorar la circulación y salida del pueblo de La Savina.
 • Remodelaremos las calles Gregal y Ponent uniéndolas, abriendo el pueblo a Ses Salines y garantizando una circulación segura para ciclistas y peatones.
 • Continuaremos ejecutando de forma progresiva el Plan de Mejora de La Savina creando nuevos espacios y equipamientos para los vecinos y vecinas y abriéndolo a l’Estany des Peix.
 • Velaremos porque con las reformas de los edificios de la zona portuaria se realicen aparcamientos subterráneos para garantizar el aparcamiento en el pueblo de La Savina.
 • Habilitaremos una nueva zona de aparcamiento para los usuarios de l’Estany des Peix.
 • Pondremos un bus lanzadera con La Savina para aligerar el aparcamiento del pueblo y contribuir a su dinamización comercial.

 

Es Pujols

 • Construiremos el primer aparcamiento subterráneo y zona deportiva en la circunvalación de Es Pujols.
 • Dinamizaremos, reestructuraremos y embelleceremos la Plaza Europa con actividades y mejoras en el espacio.
 • Impulsaremos la construcción de circuitos de pasarelas para las zonas verdes interiores, parques infantiles y zona de ocio saludable para familias en Es Pujols.
 • Iniciaremos la II fase de la Remodelación de la Calle Punta Prima culminando la reforma en la salida del pueblo.
 • Continuaremos reivindicando el nuevo bombeo en Es Pujols para poder garantizar el correcto funcionamiento del saneamiento.

 

Sa Roqueta

 • Realizaremos las mejoras de la urbanización del núcleo de Sa Roqueta, embelleciendo el espacio y mejorando los servicios y el aparcamiento.

 

Ca Marí

 • La dotación de saneamiento de Ca Marí será una realidad.
 • Realizaremos las mejoras de la urbanización del núcleo de Ca Marí con la mejora de las calles, nuevas aceras, paredes de piedra, iluminación, aparcamientos y una pasarela en la playa que se extienda por todo el núcleo.
 • Exigiremos la clausura de la estación eléctrica actual y la turbina de Ca Marí.
 • Mejoraremos la zona de aparcamientos y los alrededores de los varaderos de Ca Marí.
 • Consensuaremos con el vecindario de Ca Marí una propuesta para el espacio propiedad del Consell donde se pondrá el bombeo, para disponer en aquel espacio de los servicios necesarios para el núcleo.

Ses Bardetes

 • Urbanizaremos la calle Sevilla de Ses Bardetes y reordenaremos y habilitaremos nuevos aparcamientos públicos en el pueblo.
 • Mejoraremos el pueblo de Ses Bardetes embelleciéndolo con calles adoquinadas, jardinería y haciendo la ampliación del parque infantil con una zona de calistenia, salud y campo de deportes.

 

Es Caló

 • Rehabilitaremos el “Mollet” de Es Caló.
 • Habilitaremos un nuevo aparcamiento en Es Caló y mejoraremos la limpieza del núcleo.

 

Es Cap de Barbaria

 • Crearemos la Casa del Poble de Es Cap dinamizando el espacio con actividades y exposiciones.
 • Mejoraremos las pistas de Es Cap y la gestión del espacio.
 • Reformaremos la carretera de Es Cap, de Cala Saona y el camino del vertedero.

Cultura i Patrimoni

Cream cultura

(VERSION EN CASTELLANO MAS ABAJO)

 • Finalitzarem les tasques del I Pla de Cultura del Consell Insular de Formentera.

 • Planificarem la política cultural prenent en consideració les mesures previstes al pla i les necessitats del nostre teixit cultural, divers i ric.

 • Mantendrem la política de diàleg en la Secció de Cultura del Consell d’Entitats, afavorint un espai de trobada i estratègies compartides.

 • Exigirem les inversions necessàries per fer realitat el Pla del futur Museu de Formentera, amb la seu central a sa Senieta.

 • Planificarem el manteniment i millora dels equipaments existents per millorar-ne la seva funcionalitat.

 • A l’Espai Cultural de Sant Ferran construirem un auditori adaptat i consensuat perquè s’adeqüi a la realitat de l’illa.

 • Actualitzarem les instal·lacions de la Sala de Cultura.

 • Crearem un espai d’exhibició escènica de petit format.

 • Continuarem promovent l’ús d’espais ja existents susceptibles d’intervenció cultural.

 • Potenciarem l’ús de l’Espai Cultural i Educatiu Far de la Mola més enllà de l’exposició permanent i les exposicions temporals.

 • Posarem a disposició del teixit cultural espais per a la creació.

 • Promourem la realització de residències artístiques.

 • Crearem conjuntament amb el sector una línia d’ajuts per a la creació artística, amb el format de concurrència competitiva amb jurats compostos per professionals.

 • Agilitarem els tràmits i terminis per l’accés als ajuts de les associacions culturals, assessorant-les durant tot el procés.

 • Vetllarem perquè els creadors de Formentera accedeixin als ajuts autonòmics en matèria de formació, investigació, traducció, gira i distribució.

 • Coordinarem l’agenda cultural amb les entitats, programant allà on no arriba el teixit local.

 • Promourem bons específics per a consum cultural jove, i que l’estatal es pugui utilitzar a Formentera.

 • Potenciarem la difusió de totes les activitats culturals que es programen a la nostra illa, per tal d’arribar a nous públics.

 • En el marc del pla d’igualtat, avaluarem la situació de les dones en l’àmbit de la cultura i vetllarem per una programació equitativa i equilibrada de creadores.

 • Fomentarem mesures per garantir la igualtat en la participació de persones diversament hàbils en la programació cultural millorant-ne l’accessibilitat.

 • Prosseguirem amb l’organització de festivals, promovent la sostenibilitat dels actuals i acollint-ne de nous.

 • Incrementarem la interacció publicoprivada en les iniciatives culturals, fomentant el mecenatge.

 • Acordarem un calendari per a la programació anual de la Banda municipal de música i els músics que es formen al Conservatori d’Eivissa i Formentera i a l’escola de Música i Dan-sa.

 • Treballarem perquè el Pla d’Ensenyaments Artístics del Govern contempli les necessitats de Formentera.

 • Exigirem la presència de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, i la Petita Simfònica.

 • Vetllarem per una programació audiovisual a la nostra illa, complementant el cinema comercial amb altres propostes

 • Continuarem promovent programacions a l’aire lliure, en espais públics i singulars, gratuïtes a l’època estival.

 • Invertirem en el fons de les biblioteques públiques de Formentera, incorporant els nous formats de lectura digital.

 • Promourem campanyes de promoció de la lectura.

 • Continuarem oferint clubs de lectura a les biblioteques de Formentera.

 • Incidiremen les bones pràctiques aconsellades per les diferents associacions d’artistes de les Illes.

 • Ampliarem els espais expositius a Formentera i la durada de les exposicions.

 

Política lingüística

 • La Política Lingüística és transversal a tota l’acció de govern.
 • Les polítiques han de garantir que el català sigui la llengua d’integració i d’igualtat d’oportunitats, en una illa amb tanta diversitat lingüística.
 • Garantirem el compliment del Reglament d’Usos Lingüístics del Consell.
 • Vetllarem perquè les publicacions amb logotip institucional siguin en català.
 • Inclourem clàusules lingüístiques en la Llei de Contractació Pública i en tots els plecs de contractació de productes i serveis.
 • Garantirem la capacitació lingüística de tot el personal del sector públic, amb formació i acreditació.
 • Oferirem formació contínua al funcionariat i resta de població en assertivitat i drets lingüístics.
 • Continuarem oferint formació gratuïta en català.
 • Promourem campanyes de prestigi de l’ús i estudi del català entre població nouvinguda.
 • Promourem campanyes institucionals que posin en valor la toponímia local, paraules i girs propis.
 • Programarem cinema comercial a la Sala de Cultura en llengua catalana i en versió original subtitulada al català.
 • Adquirirem llibres i revistes en la Xarxa de Biblioteques Insulars en la seva versió catalana ampliant el fons ja existent.
 • Mantendrem i revitalitzarem els programes de parelles i voluntariat lingüístics.
 • Signarem convenis amb les entitats de defensa i promoció de l’ús de la nostra llengua i finançarem projectes amb aquests objectius.
 • Reforçarem els vincles amb la resta de territoris de parla catalana acollint trobades, jornades o altres esdeveniments de coordinació i reivindicació de l’espai comú.
 • Divulgarem el català i la seva realitat sociolingüística dins de l’àmbit de la promoció turística.
 • Oferirem la programació de la ràdio pública local, Ràdio Illa, en català.
 • Continuarem premiant la programació cultural en català en les bases d’ajudes a les associacions i comissions de festes.
 • Garantirem que les línies d’ajuda a la producció i promoció cultural del Consell valorin l’ús de la llengua catalana.
 • Vetllarem perquè les línies d’ajuda en matèria de política lingüística del Govern Balear es territorialitzin i arribin a la nostra illa.
 • Realitzarem mesures per al foment de la retolació comercial en català.
 • Realitzarem formació i crearem un manual d’usos per a millorar la presència del català com a llengua vehicular i d’atenció tant en el Consell i en els espais de gestió pròpia com en les activitats esportives, les Escoles d’Estiu, el Casal de Joves i les Escoletes, entre altres.

 

Patrimoni

 • Restaurarem i condicionarem Can Ramon com a Museu Etnològic de Formentera.
 • Implementarem les mesures previstes a l’estudi sobre l’estat de les torres de defensa.
 • Continuarem amb la protecció dels molins fariners.
 • Executarem el projecte de Sa Tanca Vella per finalitzar la integració i posada en valor del bé.
 • Exigirem que la creació i obertura del Museu de Formentera es faci efectiva amb consens entre el Consell Insular i el Govern Balear.
 • Arribarem a acords amb Costes i la propietat per a la restauració urgent del nostre patrimoni saliner (casa del telègraf, de la màquina..) així com estableix el Pla Especial de ses Salines.
 • Incrementarem el percentatge d’ajut a la rehabilitació i restauració de béns del patrimoni domèstic (cases, forns, aljubs, etc.) en les subvencions del Consell de Formentera.
 • Facilitarem i agilitarem la tramitació, la bonificació de taxes, ajuts i assessorament de projectes de rehabilitació de patrimoni domèstic (cases, forns, aljubs, molins, etc.).
 • Difondrem les bones pràctiques en la restauració i rehabilitació de l’arquitectura tradicional i oferirem cursos i tallers de tècniques i materials tradicionals.
 • Donarem a conèixer el valor cultural del nostre patrimoni a través de rutes guiades, activitats, esdeveniments, material didàctic amb col·laboració amb associacions i amb el sector educatiu per fomentar el coneixement del nostre patrimoni a la ciutadania.
 • Potenciarem la recuperació del nostre patrimoni immaterial per investigar-lo, salvaguardar-lo i difondre’l: tradicions, expressions orals, cançons, tècniques artesanals, etc.
 • Continuarem realitzant jornades, cursos i tallers sobre la nostra història, les nostres tradicions i la recuperació de tècniques artesanals i activitats tradicionals.
 • Promourem més cursos d’instruments i cant tradicional a l’Escola de Música i Dansa de Formentera.
 • Continuarem col·laborant amb les colles de ball per fomentar el ball tradicional i per organitzar ballades, intercanvis, festivals, etc.
 • Fomentarem que les colles de ball disposin de robes tradicionals i puguin cedir-les en préstec per fer més senzill iniciar-se i acostar-se al ball a totes les persones interessades.
 • Promourem la investigació, documentació i difusió de les manifestacions sonores, el cant i la música tradicional i el ball, donant suport a iniciatives que ho fomentin.
 • Continuarem promovent la investigació, excavació, protecció, restauració i divulgació del nostre patrimoni arqueològic.
 • Treballarem per fer més integrats i visitables els jaciments arqueològics amb la senyalització i informació adequades.
 • Continuarem donant suport al projecte de la Carta arqueològica subaquàtica per poder disposar de tota la informació del nostre patrimoni marí i prendre mesures adequades per a la seva gestió i protecció.
 • Prosseguirem amb el foment de l’accés als espais d’interès patrimonial de la nostra illa.
 • Rehabilitarem Es Campament, Bé d’Interès Cultural, com a espai de memòria col·lectiva.
 • Demanarem la promoció de l’agenda de memòria democràtica i la localització de persones desaparegudes durant la guerra civil i la dictadura franquista.
 • Promourem la declaració de la colònia penitenciària, l’església de Sant Francesc Xavier i el Cementeri Vell com a espais de memòria i reconeixement democràtic.
 • Crearem l’itinerari de memòria per als espais de memòria declarats.
 • Dotarem de més recursos i equipaments l’Arxiu i l’Arxiu d’Imatge i So del Consell Insular de Formentera.
 • Promourem l’Arxiu d’Imatge i So de Formentera amb els objectius de localitzar, recuperar, protegir, estudiar i difondre documents d’imatge i sonors que constitueixen un valor com a part del patrimoni històric de Formentera.
 • Millorarem les instal·lacions i l’organització i gestió de l’Arxiu del Formentera.
 • Promourem al nostre Arxiu de Formentera disposar de patrimoni documental, custodiat per altres arxius de les illes, que es trobi directament relacionat amb la història de Formentera i poder posar-lo a l’abast dels investigadors com a material consultable.

 

VERSIÓN EN CASTELLANO

 • Finalizaremos las tareas del I Plan de Cultura del Consell Insular de Formentera.
 • Planificaremos la política cultural tomando en consideración las medidas previstas en el plan y las necesidades de nuestro tejido cultural, diverso y rico.
 • Mantendremos la política de diálogo en la Sección de Cultura del Consell d’Entitats, favoreciendo un espacio de encuentro y estrategias compartidas.
 • Exigiremos las inversiones necesarias para hacer realidad el Plan del futuro Museo de Formentera, con la sede central en sa Senieta.
 • Planificaremos el mantenimiento y mejora de los equipamientos existentes para mejorar su funcionalidad.
 • En el Espacio Cultural de Sant Ferran construiremos un auditorio adaptado y consensuado para que se adecue a la realidad de la isla.
 • Actualizaremos las instalaciones de la Sala de Cultura.
 • Crearemos un espacio de exhibición escénica de pequeño formato.
 • Seguiremos promoviendo el uso de espacios ya existentes susceptibles de intervención cultural.
 • Potenciaremos el uso del Espacio Cultural y Educativo del Far de la Mola mas allá de la exposición permanente y las exposiciones temporales.
 • Pondremos a disposición del tejido cultural espacios para la creación.
 • Promoveremos la realización de residencias artísticas.
 • Crearemos conjuntamente con el sector, una linea de ayudas para la creación artística, con el formato de concurrencia competitiva con jurados compuestos por profesionales.
 • Agilizaremos los trámites y plazos para el acceso a las ayudas de las asociaciones culturales, asesorándolas durante todo el proceso.
 • Velaremos para que los creadores de Formentera accedan a las ayudas autonómicas en materia de formación, investigación, traducción, gira y distribución.
 • Coordinaremos la agenda cultural con las entidades, programando donde no llega el tejido local.
 • Promoveremos bonos específicos para consumo cultural joven, y que el estatal se pueda utilizar en Formentera.
 • Potenciaremos la difusión de todas las actividades culturales que se programen en nuestra isla, para llegar a nuevos públicos.
 • En el marco del Plan de Igualdad, evaluaremos la situación de las mujeres en el ámbito de la cultura y velaremos por una programación equitativa y equilibrada de creadores.
 • Fomentaremos medidas para garantizar la igualdad en la participación de personas diversamente hábiles en la programación cultural mejorando su accesibilidad.
 • Proseguiremos con la organización de festivales, promoviendo la sostenibilidad de los actuales y acogiendo de nuevos.
 • Incrementaremos la interacción publico-privada en las iniciativas culturales, fomentando el mecenazgo.
 • Acordaremos un calendario para la programación anual de la Banda Municipal de Música y los músicos que se forman en el Conservatorio d’Eivissa y Formentera y a la Escuela de Música y Danza.
 • Trabajaremos para que el Plan de Enseñanzas Artísticas del Govern Balear contemple las necesidades de Formentera.
 • Exigiremos la presencia de la Orquesta Sinfónica de las Illes Balears, y la Pequeña Sinfónica.
 • Velaremos por una programación audiovisual en nuestra isla, complementando el cine comercial con otras propuestas.
 • Seguiremos apostando por programaciones al aire libre, en espacios públicos y singulares, gratuitas en la época estival.
 • Invertiremos en el fondo de las bibliotecas públicas de Formentera, incorporando los nuevos formatos de lectura digital.
 • Promoveremos campañas de promoción de la lectura.
 • Seguiremos ofreciendo clubes de lectura en las bibliotecas de Formentera.
 • Incidiremos en las buenas prácticas aconsejadas por las diferentes asociaciones de artistas de las Illes Balears.
 • Ampliaremos los espacios expositivos de Formentera y la duración de las exposiciones.

 

Política lingüística

 • La Política Lingüística es transversal a toda la acción de gobierno.
 • Las políticas tienen que garantizar que el catalán sea la lengua de integración y de igualdad de oportunidades, en una isla con tanta diversidad lingüística.
 • Garantizaremos el cumplimiento del Reglamento de Usos Lingüísticos del Consell.
 • Velaremos por que las publicaciones con logotipo institucional sean en catalán.
 • Incluiremos cláusulas lingüísticas en la Ley de Contratación Pública y en todos los pliegos de contratación de productos y servicios.
 • Garantizaremos la capacitación lingüística de todo el personal del sector público, con formación y acreditación.
 • Ofreceremos formación continua al funcionariado y ciudadanía en asertividad y derechos lingüísticos.
 • Continuaremos ofreciendo formación gratuita en catalán.
 • Promoveremos campañas de prestigio del uso y estudio del catalán entre población recién llegada.
 • Promoveremos campañas institucionales que pongan en valor la toponimia local, palabras y giros propios.
 • Programaremos cine comercial en la Sala de Cultura en lengua catalana y en versión original subtitulada al catalán.
 • Adquiriremos libros y revistas en la Xarxa de Biblioteques Insulars en su versión catalana ampliando el fondo ya existente.
 • Mantendremos y revitalizaremos los programas de parejas y voluntariado lingüísticos.
 • Firmaremos convenios con las entidades de defensa y promoción del uso de nuestra lengua y financiaremos proyectos con esos objetivos.
 • Reforzaremos los vínculos con el resto de los territorios de habla catalana acogiendo encuentros, jornadas u otros acontecimientos de coordinación y reivindicación del espacio común.
 • Divulgaremos el catalán y su realidad sociolingüística dentro del ámbito de la promoción turística.
 • Ofreceremos la programación de la radio pública local, Ràdio Illa, en catalán.
 • Continuaremos premiando la programación cultural en catalán en las bases de ayudas a las asociaciones y comisiones de fiestas.
 • Garantizaremos que las líneas de ayuda a la producción y promoción cultural del Consell valoren el uso de la lengua catalana.
 • Velaremos por que las líneas de ayuda en materia de política lingüística del Govern Balear se territorialicen y lleguen a nuestra isla.
 • Realizaremos medidas para el fomento de la rotulación comercial en catalán.
 • Realizaremos formación y crearemos un manual de usos para mejorar la presencia del catalán como lengua vehicular y de atención tanto en el Consell y en los espacios de gestión propia como en las actividades deportivas, las Escuelas de Verano, el Casal de Joves y las Escoletes, entre otras.

 

Patrimonio

 • Restauraremos y acondicionaremos Can Ramon como Museo Etnológico de Formentera.
 • Implementaremos las medidas previstas en el estudio sobre el estado de las torres de defensa.
 • Continuaremos con la protección de los molinos harineros.
 • Ejecutaremos el proyecto de Sa Tanca Vella para finalizar la integración y puesta en valor del bien.
 • Exigiremos que la creación y apertura del Museo de Formentera se haga efectiva con consenso entre el Consell Insular y el Govern Balear.
 • Llegaremos a acuerdos con Costas y la propiedad para la restauración urgente de nuestro patrimonio salinero (Casa des Telègraf, de sa Màquina..) así como establece el Plan Especial de ses Salines.
 • Incrementaremos el porcentaje de ayuda a la rehabilitación y restauración de bienes del patrimonio doméstico (casas, hornos, aljibes, etc.) en las subvenciones del Consell de Formentera.
 • Facilitaremos y agilizaremos la tramitación, la bonificación de tasas, ayudas y asesoramiento de proyectos de rehabilitación de patrimonio doméstico (casas, hornos, aljibes, molinos, etc.).
 • Difundiremos las buenas prácticas en la restauración y rehabilitación de la arquitectura tradicional y ofreceremos cursos y talleres de técnicas y materiales tradicionales.
 • Daremos a conocer el valor cultural de nuestro patrimonio a través de rutas guiadas, actividades, acontecimientos, material didáctico con colaboración con asociaciones y con el sector educativo para fomentar el conocimiento de nuestro patrimonio a la ciudadanía.
 • Potenciaremos la recuperación de nuestro patrimonio inmaterial para investigarlo, salvaguardarlo y difundirlo: tradiciones, expresiones orales, canciones, técnicas artesanales, etc.
 • Continuaremos realizando jornadas, cursos y talleres sobre nuestra historia, nuestras tradiciones y la recuperación de técnicas artesanales y actividades tradicionales.
 • Promoveremos más cursos de instrumentos y canto tradicional en la Escola de Música i Dansa de Formentera.
 • Continuaremos colaborando con las Colles de Ball para fomentar el baile tradicional y para organizar bailes, intercambios, festivales, etc.
 • Fomentaremos que las Colles de Ball dispongan de ropas tradicionales y puedan cederlas en préstamo para hacer más sencillo iniciarse y acercarse al baile a todas las personas interesadas.
 • Promoveremos la investigación, documentación y difusión de las manifestaciones sonoras, el canto y la música tradicional y el baile, apoyando a iniciativas que lo fomenten.
 • Continuaremos promoviendo la investigación, excavación, protección, restauración y divulgación de nuestro patrimonio arqueológico.
 • Trabajaremos para hacer más integrados y visitables los yacimientos arqueológicos con la señalización e información adecuadas.
 • Continuaremos apoyando al proyecto de la Carta Arqueológica Subacuática para poder disponer de toda la información de nuestro patrimonio marino y tomar medidas adecuadas para su gestión y protección.
 • Proseguiremos con el fomento del acceso a los espacios de interés patrimonial de nuestra isla.
 • Rehabilitaremos Es Campament, Bien de Interés Cultural, como espacio de memoria colectiva.
 • Pediremos la promoción de la agenda de memoria democrática y la localización de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista.
 • Promoveremos la declaración de la colonia penitenciaria, la iglesia de Sant Francesc Xavier y el Cementeri Vell como espacios de memoria y reconocimiento democrático.
 • Crearemos el itinerario de memoria para los espacios de memoria declarados.
 • Dotaremos de más recursos y equipamientos el Arxiu y el Arxiu d’Imatge i So del Consell Insular de Formentera.
 • Promoveremos el Arxiu d’Imatge i So de Formentera con los objetivos de localizar, recuperar, proteger, estudiar y difundir documentos de imagen y sonoros que constituyen un valor como parte del patrimonio histórico de Formentera.
 • Mejoraremos las instalaciones y la organización y gestión del Arxiu de Formentera.
 • Promoveremos que nuestro Arxiu de Formentera disponga del patrimonio documental, custodiado por otros archivos de las islas, que se encuentre directamente relacionado con la historia de Formentera y poder ponerlo al alcance de los investigadores como material consultable.

Esports

Més a prop de l'esport

(VERSIÓN EN CASTELLANO MÁS ABAJO)

 

 • Recuperarem la Secció d’Esports del Consell d’Entitats com a fòrum de participació per a la coordinació i consens de la política esportiva de l’illa.
 • Promourem el màxim diàleg amb i entre els clubs, les entitats i les associacions esportives de l’illa, per enfortir el teixit i compartir bones pràctiques.
 • Donarem suport als clubs esportius en la seva planificació d’activitats, escoles esportives i campus d’estiu.
 • Redactarem un pla de les activitats educatives i de lleure infantil i juvenil de Formentera, que s’adapti a l’oferta d’activitats i campus que la nostra Illa necessita, especialment a l’estiu.
 • Defensam la gestió directa, coordinada amb les entitats, de les escoles municipals existents i l’ampliació a noves disciplines. Els clubs que les gestionen comptaran amb una interlocució tècnica i centralitzada per part del Consell que conegui les necessitats de cada esport i proposi plans de formació conjunta.
 • Reprendrem el Pla de Valors a l’Esport, que fomenta els valors ètics, l’esport inclusiu, educatiu i igualitari.
 • Lluitarem per la igualtat a l’esport, potenciant la rellevància del paper de la dona en el món de l’esport no només com a usuària, sinó amb major presència als càrrecs de responsabilitat dirigent i organitzativa a les entitats i incentivant les seccions mixtes i femenines.
 • Potenciarem la formació en igualtat a l’esport.
 • Aprovarem un Reglament d’ajuts a entitats i esportistes, millorant la transparència dels ajuts esportius. Es valoraran les bones pràctiques, se n’agilitarà i simplificarà el tràmit i s’assessorarà les entitats per tal d’accedir, justificar i rebre els ajuts que els pertoquen.
 • Treballarem de forma coordinada amb les entitats, per optimitzar i prestigiar el patrocini esportiu del teixit empresarial formenterer i organismes i institucions públiques.
 • L’esport ha de ser una eina d’inclusió de les persones diversament hàbils. Als ajuts esportius donarem rellevància als espais d’inclusió i igualtat.
 • Incrementarem els ajuts econòmics als diferents clubs esportius i esportistes de Formentera, pagant segons un calendari consensuat i preestablert, per tal que puguin planificar la seva activitat anual.
 • Treballarem de forma coordinada amb les entitats, per optimitzar i prestigiar el patrocini esportiu del teixit empresarial formenterer i organismes i institucions públiques.
 • Creim en la promoció de l’esport i la salut en totes les franges d’edat. Crearem activitats d’hàbits saludables destinades a tots els sectors de la població.
 • L’esport al carrer ha de ser lliure i gratuït: cal·listènia, circuits per a gent gran, parc de patinatge en son exemples i ampliarem amb zones d’escalada.
 • Fomentarem i potenciarem l’esport base per a infants i joves, que és el pilar fonamental de la política esportiva de GxF i treballarem per a la seva universalitat.
 • Realitzarem un pla de formació per a monitors i entrenadors titulats.
 • Crearem l’Escola de l’Esport per a adults i majors, amb oferta d’activitats físiques saludables adaptades a les condicions d’aquestes edats.
 • Implicarem als joves en la planificació i programació d’activitats esportives adaptades a la seva edat: trobades esportives nocturnes, gimcanes, curses d’orientació, tornejos de jocs alternatius, etc.
 • Buscarem la coordinació amb els centres educatius per fomentar l’activitat física i els hàbits de vida saludables com a dret educatiu.
 • El Centre d’Esports Nàutics de Formentera ha de potenciar l’accés a l’esport nàutic a Formentera tot l’any; estendrem l’èxit de la vela a altres esports nàutics com el rem, la natació i el submarinisme.
 • Optimitzarem els espais actuals i n’habilitarem de nous al Centre d’Esports Nàutics i instal·larem una estació meteorològica.
 • Exigirem que arribin a Formentera, de forma presencial, cicles formatius de la família d’activitats físiques i esportives: Conservació d’instal·lacions, Guia en el medi natural i del temps lliure, Ensenyament i animació socioesportiva i Condicionament físic, que contribuiran al Pla de Formació Esportiva de Formentera.
 • Donarem suport a la pràctica esportiva en l’àmbit competitiu federat així com a l’organització de competicions esportives a la nostra illa a través de convocatòries de subvencions i línies d’ajuts econòmics.
 • Defensarem l’esport formenterer, incidint sobre les federacions, donant a conèixer les necessitats i especificitats pròpies de la nostra illa: calendaris i horaris adients amb proves a totes les illes i desplaçaments per a formació.
 • Exigirem a les administracions competents de desenvolupar programes de seguiment i tecnificació dels i les esportistes joves i de patrocini dels i les esportistes més destacats.
 • Organitzarem i/o col·laborarem en esdeveniments esportius de temporada baixa ja consolidats (Mitja marató, FART, Triatló i ciclisme) i la creació de nous (scacs, skate, patinatge, escalada, nàutics…).
 • Potenciarem Formentera com a destinació esportiva
 • Crearem un pla de millores que pararà especial atenció al manteniment i millores de les instal·lacions de major intensitat d’ús i planificarà l’execució i manteniment dels futurs equipaments.
 • Millorarem el Centre Esportiu Antoni Blanc, el mòdul esportiu IES Marc Ferrer i la piscina i el seu manteniment i ampliarem l’horari per dinamitzar activitat esportiva no reglada.
 • Potenciarem el manteniment, la millora i l’ampliació de les instal·lacions de tennis i pàdel de Formentera.
 • Farem noves instal·lacions esportives: tir amb arc i rocòdrom.
 • Executarem el projecte de les graderies del Camp Municipal d’Esports, instal·lant-hi zones d’ombra, millorant-ne vestidors i zona de bugaderia.
 • Millorarem i ampliarem l’espai d’atletisme adjacent al camp de futbol, amb un camp de futbol set central per descongestionar el camp.
 • Crearem una residència esportiva per acollir campus i colònies d’estiu, intercanvis, jornades tècniques, etc.

 

VERSIÓN EN CASTELLANO

 • Recuperaremos la sección de deportes del Consell d’Entitats como foro de participación para la coordinación y consenso de la política deportiva de la isla.
 • Promoveremos el máximo diálogo con y entre los clubes, las entidades y las asociaciones deportivas de la isla, para fortalecer el tejido y compartir buenas prácticas.
 • Apoyaremos a los clubes deportivos en su planificación de actividades, escuelas deportivas y campus de verano.
 • Redactaremos un plan para las actividades educativas y de ocio infantil y juvenil de Formentera, que se adapte a la oferta de actividades y campus que nuestra isla necesita, especialmente en verano.
 • Defendemos la gestión directa, coordinada con las entidades, de las escuelas municipales existentes y la ampliación a nuevas disciplinas. Los clubes que las gestionan contarán con una interlocución técnica y centralizada por parte del Consell que conozca las necesidades de cada deporte y proponga planes e intervención conjunta.
 • Retomaremos el Plan de Valores en el Deporte, que fomenta los valores éticos, el deporte inclusivo, educativo e igualitario.
 • Lucharemos por la igualdad en el deporte, potenciando la relevancia del papel de la mujer en el mundo del deporte no sólo como usuaria, sino con mayor presencia en los cargos de responsabilidad dirigente y organizativa en las entidades e incentivando las secciones mixtas y femeninas.
 • Potenciaremos la formación en igualdad en el deporte.
 • Aprobaremos un Reglamento de ayudas a entidades y deportistas, mejorando la transparencia de las ayudas deportivas. Se valorarán las buenas prácticas, se agilizará y simplificará el trámite y se asesorará a las entidades para acceder, justificar y recibir las ayudas que les corresponden.
 • El deporte ha de ser una herramienta de inclusión de las personas diversamente hábiles. En las ayudas deportivas daremos relevancia a los espacios de inclusión e igualdad.
 • Incrementaremos las ayudas económicas a los diferentes clubes deportivos y deportistas de Formentera, pagando según un calendario consensuado y preestablecido, a fin de que puedan planificar su actividad anual.
 • Trabajaremos de forma coordinada con las entidades, para optimizar y prestigiar el patrocinio deportivo del tejido empresarial formenterense y organismos e instituciones públicas.
 • Creemos en la promoción del deporte y la salud en todas las franjas de edad, crearemos actividades de hábitos saludables destinadas a todos los sectores de la población.
 • El deporte en la calle debe ser libre y gratuito: calistenia, circuitos para gente mayor, parque de patinaje son claros ejemplos y ampliaremos con zonas de escalada.
 • Fomentaremos y potenciaremos el deporte base para niños y jóvenes, que es el pilar fundamental de la política deportiva de GxF y trabajaremos para su universalidad.
 • Realizaremos un plan de formación para monitores y entrenadores titulados.
 • Crearemos la Escuela del Deporte para adultos y mayores, con oferta de actividades físicas saludables adaptadas a las condiciones de estas edades.
 • Implicaremos a los jóvenes en la planificación y programación de actividades deportivas adaptadas a su edad: encuentros deportivos nocturnos, gimcamas, carreras de orientación, torneos de juegos alternativos, etc.
 • Buscaremos la coordinación con los centros educativos para fomentar la actividad física y los hábitos de vida saludables como derecho educativo.
 • El Centro de Deportes Náuticos de Formentera debe potenciar el acceso al deporte náutico en Formentera todo el año, extenderemos el éxito de la vela a otros deportes náuticos com el remo, la natación y el submarinismo.
 • Optimizaremos los espacios actuales y habilitaremos nuevos en el Centro de Deportes Náuticos e instalaremos una estación meteorológica.
 • Exigiremos que lleguen a Formentera, de forma presencial, ciclos formativos de la familia de las actividades físicas y deportivas: Conservación de instalaciones, Guía en el medio natural y del tiempo libre, Enseñanza y animación sociodeportiva y Acondicionamiento físico que contribuirán al Plan de formación deportiva de Formentera.
 • Apoyaremos la práctica deportiva en el ámbito competitivo federado, así como la organización de competiciones deportivas en nuestra isla a través de convocatorias de subvenciones y líneas de ayudas económicas.
 • Defenderemos el deporte formenterense, incidiendo sobre las federaciones, dando a conocer las necesidades y especificidades propias de nuestra isla: calendarios y horarios adecuados con pruebas en todas las islas y desplazamientos por formación.
 • Exigiremos a las administraciones competentes desarrollar programas de seguimiento y tecnificación de los y de las deportistas jóvenes y de patrocinio de los y las deportistas más destacados.
 • Organizaremos y/o colaboraremos en eventos deportivos de temporada baja ya consolidados (Media maratón, FART, Triatlón y ciclismo) y la creación de nuevos (ajedrez, skate, patinaje, escalada, náuticos…).
 • Potenciaremos Formentera como destino deportivo.
 • Crearemos un plan de mejoras que pondrá especial atención al mantenimiento y mejoras de las instalaciones de mayor intensidad de uso y planificará la ejecución y mantenimiento de las futuras.
 • Mejoraremos el Polideportivo Antoni Blanc, el módulo deportivo IES Marc y la Piscina y su mantenimiento y ampliaremos el horario para dinamizar actividad deportiva no reglada.
 • Potenciaremos el mantenimiento, la mejora y la ampliación de las instalaciones de tenis y pádel de nuestra isla.
 • Haremos nuevas instalaciones deportivas: tiro con arco y rocódromo.
 • Ejecutaremos el proyecto de las graderías del Campo Municipal de Deportes, instalando zonas de sombra, mejorarando vestuarios y zona de lavandería.
 • Mejoraremos y ampliaremos el espacio de atletismo adyacente al campo de fútbol, con un campo de fútbol siete central para descongestionar el campo.
 • Crearemos una residencia deportiva para acoger campus y colonias de verano, intercambios, jornadas técnicas, etc.

Acció Social i Diversitat

Al costat de les persones

(VERSIÓN EN CASTELLANO MÁS ABAJO)

 

Gent gran

 • Continuarem treballant per aprovar i aplicar el Pla de Gent Gran per tenir una diagnosi de la situació de les persones majors a la nostra illa i establir mesures concretes per treballar en la millora de la seva qualitat de vida.
 • Promourem l’envelliment actiu de la nostra gent gran garantint i facilitant l’accés a activitats formatives, culturals, esportives i lúdiques. 
 • Donarem continuïtat als tallers organitzats per la Universitat Oberta de Majors (UOM) de Formentera.
 • Afavorirem l’intercanvi intergeneracional per a la transmissió de la memòria viva de l’illa a través de les accions participatives entre els centres educatius i el Casal de Joves amb el Centre de dia i els clubs de jubilats.
 • Lluitarem contra la bretxa digital amb cursos de formació en noves tecnologies per a la gent gran, contribuint així a evitar-ne l’aïllament social.
 • Complementarem les formacions en noves tecnologies amb un servei d’assessorament per a facilitar les  gestions amb les administracions i els serveis públics.
 • Ampliarem el servei de Transport Adaptat a persones grans amb mobilitat reduïda per a necessitats sociosanitàries i socials (perruqueria, metge, Centre de Dia, clubs de jubilats, etc.).
 • Planificarem i restablirem l’accés amb transport públic amb parades a l’Hospital, el Centre de Dia i la Residència.
 • Fomentarem el circuit d’exercici saludable de Sant Francesc, principalment per a la gent gran i la població sedentària, per augmentar la pràctica d’activitats físiques saludables.
 • Ampliarem els circuits d’exercicis saludables a l’aire lliure a la resta de pobles. 
 • Crearem l’Escola de l’Esport per a adults i majors, amb oferta d’activitats físiques saludables adaptades a les condicions d’aquestes edats.

 

Dependència

 • Vetllarem per aconseguir que la Residència de Majors de Formentera funcioni a plena capacitat, reforçant el seu model d’atenció en una atenció centrada en la persona resident, on es prioritzin la qualitat de vida de la persona i les seves necessitats individuals. tot fent-la partícip de la planificació de les seves cures i la seva atenció.
 • Dotarem de metge la Residència de Formentera, ampliant així la seva cartera de serveis a l’atenció de les persones residents.
 • Promourem les ajudes a les persones dependents per a l’adquisició de material ortopèdic i ajudes tècniques. També proposam d’impulsar el mercat de traspàs de material quan ja no sigui necessari.
 • Treballarem per oferir la possibilitat d’un envelliment al lloc on habitualment viu la persona, i reservarem les places de la Residència per als casos on la persona i la família no puguin donar una resposta i/o una cura adequada degut a les seves condicions de dependència, evitant així la institucionalització forçada.
 • Avançarem en la millora del sistema de cures de l’illa a través d’un programa integral que aprofiti les possibilitats dels equipaments per potenciar l’eficiència dels recursos actuals:
  • Continuarem potenciant el Servei d’Atenció a Domicili que reforça les necessitats de la vida diària de les persones majors que ho precisen de forma personalitzada i integral.
  • Reforçarem el servei d’atenció domiciliària a través dels serveis de bugaderia i menjar a domicili. 
  • Treballarem per abordar la soledat no desitjada dels nostres majors.
 • Treballarem per a l’optimització de la gestió del centre de dia i seguirem treballant per desenvolupar al màxim les seves potencialitats, tant l’àrea de majors com de persones afectades per alguna discapacitat.
 • Crearem cursos de formació en dependència i cures per a familiars cuidadors per tal que donin resposta a les necessitats del seu familiar.
 • Treballarem per facilitar i poder oferir assessorament en els tràmits necessaris i en l’àmbit de la dependència. 
 • Crearem una àrea de respir del cuidador dins la Residència de Formentera per a oferir estades temporals de persones dependents i donar temps propi als familiars que en tenen cura. 

 

Persones amb necessitats especials i discapacitat

 • Continuarem treballant per aprovar i aplicar el Pla Integral d’Atenció a les persones amb discapacitat, que englobi eliminació de barreres arquitectòniques, transport adaptat a persones amb mobilitat reduïda, inserció laboral, tallers i sensibilització.
 • Impulsarem un programa específic d’inserció laboral per a persones amb discapacitat que inclogui tallers ocupacionals i formacions específiques i pràctiques i promourem la seva integració al món laboral.
 • Ampliarem l’oferta pública de feina del Consell de Formentera destinada a persones amb necessitats especials i discapacitat.
 • Continuarem organitzant les Jornades per la Discapacitat amb motiu del Dia Internacional de la Discapacitat per tal d’oferir un espai de trobada, diàleg i coordinació entre les entitats tant de Formentera com de fora.
 • Mantindrem la col·laboració amb el Govern Balear per continuar oferint a Formentera el Servei de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (SEDIAP) per a famílies amb nenes i nens d’entre 0 i 6 anys i amb necessitats especials, i continuarem donant-li difusió i afavorint el treball en xarxa en sanitat (pediatria, matrones, salut mental) i educació.
 • Continuarem adaptant les instal·lacions del Consell Insular, eliminant les barreres arquitectòniques i fent les adaptacions necessàries per a les persones amb necessitats especials. 
 • Persistirem en la integració de nens i nenes amb discapacitats en totes les activitats infantils de l’illa (tallers, campaments, escola d’estiu i altres), en col·laboració amb les associacions que treballen a Formentera per nenes i nens amb necessitats especials.
 • Treballarem amb les entitats esportives de l’illa per proporcionar una oferta esportiva als nens i nenes amb necessitats especials i discapacitat.
 • Promourem campanyes de sensibilització social per eliminar barreres psicològiques i de comunicació amb les persones discapacitades.
 • Potenciarem que el transport públic de l’illa estigui adaptat a les persones amb necessitats especials.
 • Ampliarem el transport adaptat a persones amb necessitats especials per a necessitats socials i sociosanitàries i en farem difusió perquè tota la població que ho necessiti en pugui fer ús.
 • Mantendrem i incrementarem els ajuts a associacions i persones amb discapacitat.
 • Promourem el Servei d’Ajuda a Domicili per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies i persones cuidadores.
 • Vetllarem perquè es mantengui el trasllat de professionals a Formentera per a la revisió dels graus de discapacitat i la renovació en cas de caducitat.
 • Impulsarem la creació de pisos tutelats per afavorir l’autonomia i la integració a les persones amb necessitats especials i discapacitat.
 • Treballarem per eliminar les barreres comunicatives en la senyalística de l’illa.

 

Sanitat

 • Continuarem prioritzant l’accés a una sanitat pública, igualitària i universal  per als nostres ciutadans i ciutadanes.
 • Continuarem treballant perquè les inversions en matèria de sanitat del Govern Balear garanteixin l’atenció sanitària dels formenterers i formentereres en igualtat de condicions amb la resta de ciutadans de la comunitat, ja sigui amb equipaments, ajuts al desplaçament i altres facilitats per als pacients i acompanyants.
 • Impulsarem l’ampliació i reforma de l’Hospital de Formentera.
 • Demanarem la planificació i impuls de la Unitat Bàsica de Salut a la Mola.
 • La base del 061 serà una realitat i vetllarem pel seu funcionament el més aviat possible i pel seu servei d’atenció urgent i responsable durant tot l’any.
 • Exigirem que es garanteixi una bona atenció mèdica especialitzada, tot prioritzant les que tenguin més llista d’espera.Treballarem per  engrescar la permanència del nostre personal sanitari que ocupen les places del  nostre servei de salut.
 • Fomentarem l’elaboració d’un conveni per a la coordinació i col·laboració de la Residència i Centre de Dia amb Atenció Primària i Hospital de Formentera per facilitar l’atenció hospitalària dels seus usuaris i usuàries i per a l’optimització de recursos.
 • Continuarem vetllant perquè es mantengui una atenció presencial en Atenció Primària que garanteixi l’accessibilitat als usuaris i usuàries i per assolir una atenció mèdica de qualitat.
 • Treballarem per establir una Atenció Primària que contempli les urgències ambulatòries durant els set dies de la setmana i descongestioni les urgències hospitalàries i fomentarem la informació i conscienciació perquè se’n faci un bon ús.
 • Mantendrem la col·laboració amb els centres educatius de l’illa per prevenir problemes de salut com l’obesitat, consum de drogues i altres conductes addictives, trastorns psicològics i fomentar hàbits saludables.
 • Vetllarem perquè es mantengui la «Consulta Jove» a l’IES Marc Ferrer i a les diferents escoles d’educació primària per qüestions relacionades amb la salut dels joves, la sexualitat, drogodependències, etc.
 • Vetllarem perquè s’implementi a Formentera un servei d’atenció a les conductes addictives i drogodependències.
 • Demanarem l’aplicació a Formentera del Pacte Balear de Salut Mental, amb especial atenció al Servei de patologia dual, i a la població més vulnerable.
 • Demanarem que s’ampliï el servei d’atenció de salut mental a Formentera amb més dies d’atenció, tant d’adults com d’infants i adolescents.
 • Reclamarem al Govern Balear que s’implementi un servei d’atenció domiciliària dels trastorns de salut mental diagnosticats, per garantir-ne un bon seguiment mèdic.
 • Reclamarem que s’agiliti i ampliï l’atenció amb el servei de Neurologia a Formentera, per garantir-ne un bon seguiment mèdic.
 • Continuarem vetllant i col·laborant perquè l’atenció al diagnòstic primerenc de trastorns del desenvolupament en nadons i infants, sobretot de 0 a 6 anys, es mantengui a prop de les famílies de Formentera i es treballi en xarxa amb els serveis de Pediatria i Matrones i amb els centres educatius de l’illa.
 • Reclacarem l’increment d’especialitats com ara el servei d’odontologia i oftalmologia, així com a l’atenció a la cronicitat.
 • Demanarem l’ampliació del servei d’urgències hospitalàries per a tot l’estiu.
 • Demanarem que es potenciïn programes integrals de promoció i prevenció de la salut.

 

Migracions

 • Durem a terme iniciatives per conscienciar la ciutadania de ser part activa en la integració de les persones nouvingudes.
 • Facilitarem l’acostament de les persones nouvingudes a la cultura i el coneixement de la societat i el territori de Formentera i promourem la seva participació en aspectes socials, polítics i culturals.
 • Continuarem impulsant la creació d’espais de trobada intercultural on les persones migrants i nouvingudes puguin mostrar a la població de Formentera la cultura i tradicions del seu país d’origen, com és la Festa Intercultural i altres actes culturals similars.
 • Promourem la realització de campanyes de sensibilització contra el racisme i la xenofòbia dirigides a la població infantil, en col·laboració amb els centres educatius, considerant aquest col·lectiu com un vector de canvi d’actituds en la població adulta.
 • Continuarem promovent la conscienciació al voltant del fenomen de les migracions, a través d’activitats culturals, ja sigui per dates concretes com el Dia Mundial de les persones refugiades i el Dia Internacional de les persones migrants o en altres programes culturals.
 • Impulsarem la creació de nou d’una Aula d’Acollida per a persones nouvingudes, tant per a persones adultes com per a infants.
 • Continuarem facilitant l’aprenentatge de la llengua catalana a les persones migrants, especialment dins les escoles i institut, per tal que puguin estrènyer vincles amb l’illa i participar de la cultura i història de Formentera.
 • Promourem la igualtat d’oportunitats (en formació i educació, allotjament, sanitat, inserció laboral i participació ciutadana).
 • Vetllarem per la convivència i cohesió social, fomentarem el coneixement de l’altre, l’enaltiment de la tolerància i combatrem l’aïllament.
 • Continuarem potenciant el departament d’immigració que proporciona assessorament legal i social a les persones immigrades.
 • Vetllarem perquè les administracions competents (Govern Balear i Govern de l’Estat) mantenguin en tota persona resident a Formentera (independentment de la seva situació administrativa) els mateixos drets i deures, les mateixes prestacions i que s’estenguin els ajuts i avantatges a tots els estrangers en les matèries de la seva competència (descompte per als trajectes Formentera-Eivissa-Formentera, entre altres).
 • Afavorirem el coneixement en noves tecnologies i administració digital entre les persones migrants, per tal que puguin ser autònoms a l’hora de poder fer els seus propis tràmits administratius, sobretot en matèria d’estrangeria, i així combatre l’analfabetisme i la pobresa digital entre el col·lectiu immigrant .
 • Continuarem potenciant l’associacionisme i la participació ciutadana entre el col·lectiu immigrant, tant impulsant les associacions ja existents, l’associació de la Festa Intercultural de Formentera i la creació de noves associacions, com promovent la seva participació al Consell d’Entitats i altres espais consultius i de presa de decisions del Consell de Formentera.
 • Continuarem donant suport a les iniciatives que provenguin de les associacions del col·lectiu immigrant amb la cessió d’espais i suport logístic amb els recursos existents. 

 

Acció social

 • Ens comprometem a donar cobertura a tota la ciutadania en totes aquelles necessitats bàsiques que garanteixin el seu estat de benestar.
 • Mantendrem la Carta de Serveis Socials perquè tota la població de Formentera conegui els recursos al seu abast i se’n pugui beneficiar.
 • Continuarem desenvolupant la Llei de Dependència per garantir l’accés a les prestacions i serveis que preveu.
 • Continuarem activant, mitjançant formació i programes, la reinserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió.
 • Continuarem garantint l’aplicació dels protocols d’ajut en casos en què ciutadans de Formentera pateixin situacions d’emergència social i ampliarem els àmbits d’actuació d’aquests protocols, que tant han demostrat funcionar amb la pandèmia causada per la Covid-19.
 • Mantendrem amb especial prioritat l’atenció a col·lectius vulnerables, famílies en situació de risc o exclusió social i la gent gran que viu sola.
 • Crearem el Servei d’Atenció Psicològica.
 • Continuarem potenciant la figura de l’educador/a social en l’atenció i intervenció comunitària amb menors, coordinada amb Policia Tutor/a, centres escolars i famílies.
 • Consolidarem i reforçarem el Servei de Protecció de Menors.
 • Impulsarem la creació del Centre de Menors.
 • Aplicarem el reglament de «Famílies acollidores» per donar solució dins la nostra illa a menors desprotegits per evitar el seu ingrés a centres de menors.
 • Continuarem col·laborant amb el Govern Balear en els punts de trobada per facilitar el compliment de mesures judicials en casos de sentències vinculades a processos de separació i divorci, garantint que aquest sigui a lFormentera i durant tots els dies de la setmana.
 • Promourem el Servei d’Ajuda a Domicili familiar, sobretot en famílies amb menors al seu càrrec.
 • Farem polítiques socials per tal de compatibilitzar la vida laboral i l’atenció als fills i altres persones dependents.
 • Vetllarem perquè els serveis funeraris del nou Tanatori siguin sempre d’ús i gestió públics.
 • Treballarem amb les entitats i associacions del tercer sector per tal d’abastar més àmpliament i de forma conjunta i cooperativa les necessitats de la població de l’illa.

 

Feminisme

 • Incrementarem el recursos per al desenvolupament i aplicació de les mesures establertes al Pla d’Igualtat de l’illa de Formentera i del Consell.
 • Prosseguirem amb el ajuts a les entitats que persegueixen l’eliminació de qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, edat, identitat de gènere o orientació sexual.
 • Potenciarem els programes de sensibilització, detecció, prevenció i atenció enfront de la desigualtat de gènere i les violències masclistes.
 • Propiciarem, mitjançant accions, el canvi cultural cap a la corresponsabilitat en la cura de les persones perquè sigui una tasca social compartida.
 • Mantendrem i continuarem reforçant les polítiques públiques i la dotació de serveis (Xarxa d’escoletes, Centre de Dia, Residència…) que faciliten la conciliació i corresponsabilitzen les institucions de les cures.
 • Continuarem coordinant activitats infantojuvenils i espais d’acollida quan es programen activitats per a persones adultes per tal de facilitar l’oci i participació de les dones i homes amb persones dependents al seu càrrec.
 • Potenciarem els programes de coeducació dels centres educatius de primària i secundària.
 • Impulsarem campanyes i actes contra la violència simbòlica i la imposició de cànons estètics sobre les dones.
 • Mantendrem campanyes de sensibilització en els entorns d’oci nocturn per tal de combatre estereotips i prevenir agressions a les dones, les persones trans, les que tenen una expressió de gènere no normativa o una orientació sexual no heteronormativa.
 • Assessorarem el teixit empresarial de Formentera perquè aprovin els protocols contra l’assetjament sexual i els plans d’igualtat.
 • Reforçarem els serveis d’atenció i prevenció de les dones víctimes de les violències masclistes i els seus fills i filles, i ens ocuparem que contemplin l’atenció a les emergències, ajuts econòmics i assessorament psicològic i jurídic.
 • Garantirem que les dones víctimes de violència tenguin reservat un accés prioritari als parcs d’habitatges públics a la seva pròpia illa.
 • Contribuirem al reconeixement i visibilització social de les dones supervivents de la violència masclista que han conclòs el seu procés de recuperació.
 • Promourem campanyes de sensibilització contra el tràfic d’éssers humans i altres violacions dels drets humans en contextos d’explotació sexual.
 • Generarem espais d’apoderament de les dones amb especial atenció a projectes d’emprenedoria femenina i economia social.
 • Mantendrem la convocatòria d’una beca anual per finançar investigació social especialitzada en perspectiva de gènere, que contribueixi a la recuperació, difusió i reconeixement de les aportacions de les dones a la nostra societat.

 

LGTBIQA+

 • Incrementarem els recursos per a una implementació efectiva del Pla LGTBIQA+ de Formentera.
 • Donarem suport a les iniciatives que surtin del col·lectiu.
 • Realitzarem campanyes institucionals de prevenció de la LGTBIQA+ fòbia.
 • Fomentarem la convivència als centres educatius per prevenir i eliminar el bullyng, en general i per LGTBIQA+ fòbia en particular.
 • Promocionarem la visibilització LGTBIQA+ amb l’organització d’esdeveniments els diferents dies de celebració dels col·lectius.
 • Impulsarem la creació d’un fons bibliogràfic de temàtica LGTBIQA+ a la Xarxa de biblioteques públiques i als centres educatius.
 • Establirem protocols de prevenció de discriminació LGTBIQA+ que incloguin formació sobre diversitat afectivosexual per a les persones que atenen a tots els nivells de la funció pública.
 • Fomentarem accions destinades a desterrar la LGTBIQA+ fòbia al món de l’esport.
 • Inclourem en tots el impresos i formats de l’administració un tercer espai per al reconeixement a les persones no binàries i a la diversitat familiar.
 • Garantirem que les persones trans de Formentera rebin una atenció i acompanyament especialitzats i respectuosos en el seu procés de transició.

 

VERSIÓN EN CASTELLANO

 

Mayores

 • Continuaremos trabajando para aprobar y aplicar el Plan de Mayores para tener una diagnosis de la situación de las personas mayores en nuestra isla y establecer medidas concretas para trabajar en la mejora de su calidad de vida.
 • Promoveremos el envejecimiento activo de nuestros mayores garantizando y facilitando el acceso a actividades formativas, culturales, deportivas y lúdicas.
 • Daremos continuidad a los talleres organizados por la Universitat Oberta de Majors (UOM) de Formentera.
 • Favoreceremos el intercambio intergeneracional para la transmisión de la memoria viva de la isla a través de acciones participativas entre los centros educativos y el Casal de Joves con el Centro de día y los clubes de jubilados.
 • Lucharemos contra la brecha digital con cursos de formación en nuevas tecnologías para la gente mayor, contribuyendo así a evitar el aislamiento social.
 • Complementaremos las formaciones en nuevas tecnologías con un servicio de asesoramiento para facilitar las gestiones con las administraciones y los servicios públicos.
 • Ampliaremos el servicio de Transporte Adaptado a personas mayores con movilidad reducida para necesidades sociosanitarias y sociales (peluquería, médico, Centro de Día, clubes de jubilados, etc.).
 • Planificaremos y restableceremos el acceso con transporte público con paradas en el Hospital, el Centro de Día y la Residencia.
 • Fomentaremos el circuito de ejercicio saludable de Sant Francesc, principalmente para la gente mayor y la población sedentaria, para aumentar la práctica de actividades físicas saludables.
 • Ampliaremos los circuitos de ejercicios saludables al aire libre en el resto de pueblos.
 • Crearemos la Escuela del Deporte para adultos y mayores, con oferta de actividades físicas saludables adaptadas a las condiciones de estas edades.

 

Dependencia

 • Velaremos por conseguir que la Residencia de Mayores de Formentera funcione a plena capacidad, reforzando su modelo de atención en una atención centrada en la persona residente, donde se prioricen la calidad de vida de la persona y sus necesidades individuales, haciéndola partícipe de la planificación de sus cuidados y su atención.
 • Dotaremos de médico la Residencia de Formentera, ampliando así su cartera de servicios a la atención de las personas residentes.
 • Promoveremos las ayudas a las personas dependientes para la adquisición de material ortopédico y ayudas técnicas. También proponemos impulsar el mercado de material utilizado cuando ya no sea necesario.
 • Trabajaremos para ofrecer la posibilidad de un envejecimiento en el lugar donde habitualmente vive la persona, y reservaremos las plazas de la Residencia para los casos donde la persona y la familia no puedan dar una respuesta y/o un cuidado adecuado debido a sus condiciones de dependencia, evitando así la institucionalización forzada.
 • Avanzaremos en la mejora del sistema de cuidados de la isla a través de un programa integral que aproveche las posibilidades de los equipamientos para potenciar la eficiencia de los recursos actuales:
 • Continuaremos potenciando el Servicio de Atención a Domicilio que refuerza las necesidades de la vida diaria de las personas mayores que lo precisan de forma personalizada e integral.
 • Reforzaremos el Servicio de Atención Domiciliaria a través de los servicios de lavandería y comida a domicilio.
 • Trabajaremos para abordar la soledad no deseada de nuestros mayores.
 • Trabajaremos para la optimización de la gestión del Centro de Día y seguiremos trabajando para desarrollar al máximo sus potencialidades, tanto en el área de mayores como de personas afectadas por alguna discapacidad.
 • Crearemos cursos de formación en dependencia y cuidados para familiares cuidadores para que den respuesta a las necesidades de su familiar.
 • Trabajaremos para facilitar y poder ofrecer asesoramiento en los trámites necesarios y en el ámbito de la dependencia.
 • Crearemos un área de respiro del cuidador dentro de la Residencia de Formentera para ofrecer estancias temporales de personas dependientes y dar tiempo propio a los familiares que los tienen a su cargo.

 

Personas con necesidades especiales y discapacidad

 • Continuaremos trabajando para aprobar y aplicar el Plan Integral de Atención a las personas con discapacidad, que englobe eliminación de barreras arquitectónicas, transporte adaptado a personas con movilidad reducida, inserción laboral, talleres y sensibilización.
 • Impulsaremos un programa específico de inserción laboral para personas con discapacidad que incluya talleres ocupacionales y formaciones específicas y prácticas y promoveremos su integración en el mundo laboral.
 • Ampliaremos la oferta pública de trabajo del Consell de Formentera destinada a personas con necesidades especiales y discapacidad.
 • Continuaremos organizando las Jornadas por la Discapacidad con motivo del Día Internacional de la Discapacidad para ofrecer un espacio de encuentro, diálogo y coordinación entre las entidades tanto de Formentera como de fuera.
 • Mantendremos la colaboración con el Govern Balear para continuar ofreciendo en Formentera el Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (SEDIAP) para familias con niñas y niños de entre 0 y 6 años y con necesidades especiales, y continuaremos dándole difusión y favoreciendo el trabajo en red en sanidad (pediatría, matronas, salud mental) y educación.
 • Continuaremos adaptando las instalaciones del Consell Insular, eliminando las barreras arquitectónicas y haciendo las adaptaciones necesarias para las personas con necesidades especiales.
 • Persistiremos en la integración de niños y niñas con discapacidades en todas las actividades infantiles de la isla (talleres, campamentos, escuela de verano y otros), en colaboración con las asociaciones que trabajan en Formentera para niñas y niños con necesidades especiales.
 • Trabajaremos con las entidades deportivas de la isla para proporcionar una oferta deportiva a los niños y niñas con necesidades especiales y discapacidad.
 • Promoveremos campañas de sensibilización social para eliminar barreras psicológicas y de comunicación con las personas discapacitadas.
 • Potenciaremos que el transporte público de la isla esté adaptado a las personas con necesidades especiales.
 • Ampliaremos el transporte adaptado a personas con necesidades especiales para necesidades sociales y sociosanitarias y haremos difusión para que toda la población que lo necesite pueda hacer uso.
 • Mantendremos e incrementaremos las ayudas a asociaciones y personas con discapacidad.
 • Promoveremos el Servicio de Ayuda a Domicilio para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias y personas cuidadoras.
 • Velaremos porque se mantenga el traslado de profesionales a Formentera para la revisión de los grados de discapacidad y la renovación en caso de caducidad.
 • Impulsaremos la creación de pisos tutelados para favorecer la autonomía y la integración a las personas con necesidades especiales y discapacidad.
 • Trabajaremos para eliminar las barreras comunicativas en la señalética de la isla.

 

Sanidad

 • Continuaremos priorizando el acceso a una sanidad pública, igualitaria y universal para nuestros ciudadanos y ciudadanas.
 • Continuaremos trabajando para que las inversiones en materia de sanidad del Govern Balear garanticen la atención sanitaria de los y las formenterenses en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos de la comunidad, ya sea con equipamientos, ayudas al desplazamiento y otras facilidades para los pacientes y acompañantes.
 • Impulsaremos la ampliación y reforma del Hospital de Formentera.
 • Pediremos la planificación e impulso de la Unidad Básica de Salud a la Mola.
 • La base del 061 será una realidad y velaremos por su funcionamiento lo más urgente posible y por su servicio de atención urgente y responsable durante todo el año.
 • Exigiremos que se garantice una buena atención médica especializada, priorizando las que tengan más lista de espera.
 • Trabajaremos para fidelizar la permanencia de nuestro personal sanitario que ocupan las plazas en nuestro servicio de salud.
 • Fomentaremos la elaboración de un convenio para la coordinación y colaboración de la Residencia y Centro de Día con Atención Primaria y Hospital de Formentera para facilitar la atención hospitalaria de sus usuarios y usuarias y para la optimización de recursos.
 • Continuaremos velando porque se mantenga una atención presencial en Atención Primaria que garantice la accesibilidad a los usuarios y usuarias y para lograr una atención médica de calidad.
 • Trabajaremos para establecer una Atención Primaria que contemple las urgencias ambulatorias durante los siete días de la semana y descongestione las urgencias hospitalarias y fomentaremos la información y concienciación porque se haga un buen uso.
 • Mantendremos la colaboración con los centros educativos de la isla para prevenir problemas de salud como la obesidad, consumo de drogas y otras conductas adictivas, trastornos psicológicos y fomentar hábitos saludables.
 • Velaremos porque se mantenga la «Consulta Jove» en la IES Marc Ferrer y en las diferentes escuelas de educación primaria por cuestiones relacionadas con la salud de los jóvenes, la sexualidad, drogodependencias, etc.
 • Velaremos porque se implemente en Formentera un servicio de atención a las conductas adictivas y drogodependencias.
 • Pediremos la aplicación en Formentera del Pacto Balear de Salud Mental, con especial atención al Servicio de patología dual, y en la población más vulnerable.
 • Pediremos que se amplíe el servicio de atención de salud mental en Formentera con más días de atención, tanto de adultos como de niños y adolescentes.
 • Reclamaremos al Govern Balear que se implemente un servicio de atención domiciliaria de los trastornos de salud mental diagnosticados, para garantizar un buen seguimiento médico.
 • Reclamaremos que se agilice y amplíe la atención del servicio de Neurología en Formentera, para garantizar un buen seguimiento médico.
 • Continuaremos velando y colaborando porque la atención al diagnóstico temprano de trastornos del desarrollo en bebés y niños, sobre todo de 0 a 6 años, se mantenga cerca de las familias de Formentera y se trabaje en red con los servicios de Pediatría y Matronas y con los centros educativos de la isla.
 • Reclamaremos el incremento de especialidades como por ejemplo el servicio de Odontología y Oftalmología, así como a la atención a la cronicidad.
 • Pediremos la ampliación del servicio de urgencias hospitalarias para todo el verano.
 • Pediremos que se potencien programas integrales de promoción y prevención de la salud.

 

Migraciones

 • Llevaremos a cabo iniciativas para concienciar la ciudadanía de ser parte activa en la integración de las personas recién llegadas.
 • Facilitaremos el acercamiento de las personas recién llegadas a la cultura y el conocimiento de la sociedad y el territorio de Formentera y promoveremos su participación en aspectos sociales, políticos y culturales.
 • Continuaremos impulsando la creación de espacios de encuentro intercultural donde las personas migrantes y recién llegadas puedan mostrar en la población de Formentera la cultura y tradiciones de su país de origen, como es la Fiesta Intercultural y otros actos culturales similares.
 • Promoveremos la realización de campañas de sensibilización contra el racismo y la xenofobia dirigidas a la población infantil, en colaboración con los centros educativos, considerando este colectivo como un vector de cambio de actitudes en la población adulta.
 • Continuaremos promoviendo la concienciación alrededor del fenómeno de las migraciones, a través de actividades culturales, ya sea por fechas concretas como el Día Mundial de las personas refugiadas y el Día Internacional de las personas migrantes o en otros programas culturales.
 • Impulsaremos la creación de nuevo de una Aula de Acogida para personas recién llegadas, tanto para personas adultas como para niños.
 • Continuaremos facilitando el aprendizaje de la lengua catalana a las personas migrantes, especialmente dentro de las escuelas e instituto, para que puedan estrechar vínculos con la isla y participar de la cultura e historia de Formentera.
 • Promoveremos la igualdad de oportunidades (en formación y educación, alojamiento, sanidad, inserción laboral y participación ciudadana).
 • Velaremos por la convivencia y cohesión social, fomentaremos el conocimiento del otro, el enaltecimiento de la tolerancia y combatiremos el aislamiento.
 • Continuaremos potenciando el departamento de inmigración que proporciona asesoramiento legal y social a las personas inmigradas.
 • Velaremos porque las administraciones competentes (Govern Balear y Gobierno del Estado) mantengan en toda persona residente en Formentera (independientemente de su situación administrativa) los mismos derechos y deberes, las mismas prestaciones y que se extiendan las ayudas y ventajas a todos los extranjeros en las materias de su competencia (descuento para los trayectos Formentera-Ibiza-Formentera, entre otras).
 • Favoreceremos el conocimiento en nuevas tecnologías y administración digital entre las personas migrantes, para que puedan ser autónomos a la hora de poder hacer sus propios trámites administrativos, sobre todo en materia de extranjería, y así combatir el analfabetismo y la pobreza digital entre el colectivo inmigrante.
 • Continuaremos potenciando el asociacionismo y la participación ciudadana entre el colectivo inmigrante, tanto impulsando las asociaciones ya existentes, la asociación de la Fiesta Intercultural de Formentera y la creación de nuevas asociaciones, como promoviendo su participación al Consell de Entidades y otros espacios consultivos y de toma de decisiones del Consell de Formentera.
 • Continuaremos apoyando a las iniciativas que provengan de las asociaciones del colectivo inmigrante con la cesión de espacios y apoyo logístico con los recursos existentes.

 

Acción social

 • Nos comprometemos a dar cobertura a toda la ciudadanía en todas aquellas necesidades básicas que garanticen su estado de bienestar.
 • Mantendremos la Carta de Servicios Sociales para que toda la población de Formentera conozca los recursos a su alcance y se pueda beneficiar.
 • Continuaremos desarrollando la Ley de Dependencia para garantizar el acceso a las prestaciones y servicios que prevé.
 • Continuaremos activando, mediante formación y programas, la reinserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión.
 • Continuaremos garantizando la aplicación de los protocolos de ayuda en casos en que ciudadanos de Formentera sufran situaciones de emergencia social y ampliaremos los ámbitos de actuación de estos protocolos, que tanto han demostrado funcionar con la pandemia causada por la Covid-19.
 • Mantendremos con especial prioridad la atención a colectivos vulnerables, familias en situación de riesgo o exclusión social y la gente mayor que vive suela.
 • Crearemos el Servicio de Atención Psicológica.
 • Continuaremos potenciando la figura del educador/a social en la atención e intervención comunitaria con menores, coordinada con Policía Tutor/a, centros escolares y familias.
 • Consolidaremos y reforzaremos el Servicio de Protección de Menores.
 • Impulsaremos la creación del Centro de Menores.
 • Aplicaremos el reglamento de «Familias acogedoras» para dar solución dentro de nuestra isla a menores desprotegidos para evitar su ingreso a centros de menores.
 • Continuaremos colaborando con el Govern Balear en los puntos de encuentro para facilitar el cumplimiento de medidas judiciales en casos de sentencias vinculadas a procesos de separación y divorcio, garantizando que este sea en Formentera y durante todos los días de la semana.
 • Promoveremos el Servicio de Ayuda a Domicilio familiar, sobre todo en familias con menores a su cargo.
 • Haremos políticas sociales para compatibilizar la vida laboral y la atención a los hijos y otras personas dependientes.
 • Velaremos porque los servicios funerarios del nuevo Tanatorio sean siempre de uso y gestión públicos.
 • Trabajaremos con las entidades y asociaciones del tercer sector para alcanzar más ampliamente y de forma conjunta y cooperativa las necesidades de la población de la isla.

 

Feminismo

 • Incrementaremos los recursos para el desarrollo y aplicación de las medidas establecidas en el Plan de Igualdad de la isla de Formentera y del Consejo.

 • Proseguiremos con las ayudas a las entidades que persiguen la eliminación de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, edad, identidad de género u orientación sexual.

 • Potenciaremos los programas de sensibilización, detección, prevención y atención frente a la desigualdad de género y las violencias machistas.

 • Propiciaremos, mediante acciones, el cambio cultural hacia la corresponsabilidad en el cuidado de las personas para que sea una tarea social compartida.

 • Mantendremos y continuaremos reforzando las políticas públicas y la dotación de servicios (Red de escoletes, Centro de Día, Residencia…) que facilitan la conciliación y corresponsabilizan las instituciones de los cuidados.

 • Continuaremos coordinando actividades infanto-juveniles y espacios de acogida cuando se programan actividades para personas adultas, para facilitar el ocio y participación de las mujeres y hombres con personas dependientes a su cargo.

 • Potenciaremos los programas de coeducación de los centros educativos de primaria y secundaria.

 • Impulsaremos campañas y actas contra la violencia simbólica y la imposición de cánones estéticos sobre las mujeres.

 • Mantendremos campañas de sensibilización en los entornos de ocio nocturno para combatir estereotipos y prevenir agresiones a las mujeres, las personas trans, las que tienen una expresión de género no normativa o una orientación sexual no heteronormativa.

 • Asesoraremos el tejido empresarial de Formentera para que aprueben los protocolos contra el acoso sexual y los planes de igualdad.

 • Reforzaremos los servicios de atención y prevención de las mujeres víctimas de las violencias machistas y sus hijos e hijas, y nos ocuparemos que contemplen la atención a las emergencias, ayudas económicas y asesoramiento psicológico y jurídico.

 • Garantizaremos que las mujeres víctimas de violencia tengan reservado un acceso prioritario en los parques de viviendas públicas en su propia isla.

 • Contribuiremos al reconocimiento y visibilización social de las mujeres supervivientes de la violencia machista que han finalizado su proceso de recuperación.

 • Promoveremos campañas de sensibilización contra el tráfico de seres humanos y otras violaciones de los derechos humanos en contextos de explotación sexual.

 • Generaremos espacios de apoderamiento de las mujeres con especial atención a proyectos de emprendimiento femenino y economía social.

 • Mantendremos la convocatoria de una beca anual para financiar investigación social especializada en perspectiva de género, que contribuya a la recuperación, difusión y reconocimiento de las aportaciones de las mujeres en nuestra sociedad.

 

LGTBIQA+

 • Incrementaremos los recursos para una implementación efectiva del Pla LGTBIQA+ de Formentera.
 • Apoyaremos a las iniciativas que salgan del colectivo.
 • Realizaremos campañas institucionales de prevención de la LGTBIQA+ fobia.
 • Fomentaremos la convivencia en los centros educativos para prevenir y eliminar el bullyng, en general, y por LGTBIQA+ fobia en particular.
 • Promocionaremos la visibilización LGTBIQA+ con la organización de acontecimientos los diferentes días de celebración de los colectivos.
 • Impulsaremos la creación de un fondo bibliográfico de temática LGTBIQA+ en la Red de bibliotecas públicas y en los centros educativos.
 • Estableceremos protocolos de prevención de discriminación LGTBIQA+ que incluyan formación sobre diversidad afectivo-sexual para las personas que atienen a todos los niveles de la función pública.
 • Fomentaremos acciones destinadas a desterrar la LGTBIQA+ fobia en el mundo del deporte.
 • Incluiremos en todos el impresos y formatos de la administración un tercer espacio para el reconocimiento a las personas no binarias y a la diversidad familiar.
  Garantizaremos que las personas trans de Formentera reciban una atención y acompañamiento especializados y respetuosos en su proceso de transición.

Ensenyament

Preparant el futur

(VERSIÓN EN CASTELLANO MÁS ABAJO)

 • Incrementarem el pressupost destinat a Educació i exigirem al Govern Balear el mateix esforç.
 • Vetllarem perquè es mantengui la universalitat (llista d’espera zero) a la Xarxa d’Escoletes del Consell.
 • Treballarem amb el Govern Balear per arribar a la gratuïtat per a les famílies a tots els nivells educatius de l’etapa 0-3.
 • Consolidarem i estabilitzarem el personal docent i no docent de la Xarxa d’Escoletes del Consell (auxiliars educatius/ves, mestres i educadores, personal de cuina i neteja).
 • Adaptarem els parcs infantils a la franja de 0 a 3 anys, així com la programació i dinamització d’activitats per a aquestes edats.
 • Vigilarem l’execució del Pla d’Infraestructures Educatives del Govern Balear i dels pressupostos aprovats.
 • Pararem atenció al compliment dels terminis d’execució de les obres educatives necessàries (ampliació IES Marc Ferrer).
 • Exigirem l’ampliació del CEIP El Pilar, per tal de retirar l’aula provisional i dotar l’escola de menjador.
 • Exigirem la reforma integral i ampliació del CEIP Mestre Lluís Andreu i executarem la unificació del centre en un únic recinte escolar.
 • Tendrem cura que cada centre compti amb el professorat adient, amb recursos i dotació suficients per atendre la diversitat de l’alumnat per aconseguir escoles inclusives.
 • Vetllarem perquè els centres educatius disposin de personal administratiu que descarregui els docents dels tràmits burocràtics.
 • Aprovarem anualment, en el marc de Consell Escolar Insular, un pla de manteniment i millores dels centres educatius.
 • Mantendrem la figura del Policia Tutor dedicat a tasques de prevenció a la comunitat educativa.
 • Garantirem l’augment de la participació de les famílies als centres, enfortint i consolidant les Associacions de pares i mares de Formentera, mitjançant l’accés a ajuts.
 • Invertirem en els patis escolars amb projectes de transformació acordats amb la comunitat educativa i que incorporin vegetació, zones d’ombra i jocs per permetre’n l’ús tot l’any.
 • Crearem nous aparcaments per a bicicletes a l’interior dels centres educatius per promoure la mobilitat sostenible de tota la comunitat educativa.
 • Ampliarem les línies d’ajut pel programa de reutilització de llibres text i material didàctic dels centres públics de Formentera ampliant-ho a l’adquisició d’equipaments informàtics per a la millora en la digitalització dels centres.
 • Mantendrem els ajuts per a compensar la doble i triple insularitat i les beques del Consell per als estudiants que cursin estudis fora de la nostra illa.
 • Exigirem a les administracions autonòmiques i estatals que facin compatibles les beques educatives de les diferents institucions.

 

VERSIÓN EN CASTELLANO

 

 • Incrementaremos el presupuesto destinado a Educación y exigiremos al Govern Balear el mismo esfuerzo.
 • Velaremos por que se mantenga la universalidad (lista de espera cero) en la Xarxa d’Escoletes del Consell.
 • Trabajaremos con el Govern Balear para alcanzar la gratuidad para las familias en todos los niveles educativos de la etapa 0-3.
 • Consolidaremos y estabilizaremos el personal docente y no docente de la Xarxa d’Escoletes del Consell (auxiliares educativos, maestros y educadoras, personal de cocina y limpieza).
 • Adaptaremos los parques infantiles a la franja de 0 a 3 años, así como la programación y dinamización de actividades para estas edades.
 • Vigilaremos la ejecución del Plan de Infraestructuras Educativas del Govern balear y de los presupuestos aprobados.
 • Pondremos atención al cumplimento de los plazos de ejecución de las obras educativas necesarias (ampliación IES Marc Ferrer).
 • Exigiremos la ampliación del CEIP El Pilar, para poder retirar el aula provisional y dotar a la escuela de comedor.
 • Exigiremos la reforma integral y ampliación del CEIP Mestre Lluís Andreu y ejecutaremos la unificación del centro en un único recinto escolar.
 • Nos preocuparemos de que cada centro cuente con el profesorado necesario, con recursos y dotación suficientes para atender la diversidad del alumnado para lograr escuelas inclusivas.
 • Supervisaremos que los centros educativos dispongan de personal administrativo que descargue a los docentes de los trámites burocráticos.
 • Aprobaremos anualmente, en el marco de Consell Escolar Insular, un plan de mantenimiento y mejoras de los centros educativos.
 • Mantendremos la figura del Policía Tutor dedicada a tareas de prevención en la comunidad educativa.
 • Garantizaremos el aumento de la participación de las familias en los centros educativos, fortaleciendo y consolidando las Asociaciones de padres y madres de Formentera, mediante el acceso a ayudas.
 • Invertiremos en los patios escolares con proyectos de transformación acordados con la comunidad educativa y que incorporen vegetación, zonas de sombra y juegos para permitir su uso todo el año.
 • Crearemos nuevos aparcamientos para bicicletas en el interior de los centros educativos para promover la movilidad sostenible de toda la comunidad educativa.
 • Ampliaremos las líneas de ayudas del programa de reutilización de libros de texto y material didáctico de los centros públicos de Formentera incluyendo la adquisición de equipamientos informáticos para la mejora en la digitalización.
 • Mantendremos las ayudas para compensar la doble y triple insularidad y las becas del Consell para los estudiantes que cursen estudios fuera de nuestra isla.
 • Reclamaremos a las administraciones autonómicas y estatales que hagan compatibles las becas educativas de las diferentes instituciones.
 • Exigiremos contar con un sistema de becas tanto estatales como autonómicas que tengan en cuenta la triple insularidad de Formentera y la necesidad de nuestras y nuestros jóvenes de salir a estudiar fuera para tener acceso a mayor oferta formativa y a estudios superiores.
 • Solicitaremos la programación y rotación de estudios presenciales de formación profesional, de grado básico, medio y superior de diverses familias.
 • Velaremos por que la oferta de la Extensió de l’Escola d’Adults y l’Escola Oficial d’Idiomes de Formentera se ajusten a la demanda de nuestra isla.
 • Pediremos la descentralización de la Universitat de les Illes Balears y una mayor presencia en Formentera.
 • Pediremos el incremento de plazas becadas en la residencia de la UIB para estudiantes de Formentera.
 • Potenciaremos y mejoraremos la oferta y los espacios de la Escola de Música i Dansa de Formentera.
 • La música y canto tradicional de Formentera continuarán teniendo un espacio propio en la Escola de Música i Dansa de Formentera.
 • Reclamaremos al Govern balear una mayor inversión en los estudios de música y danza nuestra isla y la independencia del Conservatori de Formentera respecto al centro de Eivissa para poder cursar los estudios íntegramente en Formentera.

Jovent

Més oferta per a joves

(VERSIÓN EN CASTELLANO MAS ABAJO)

 

 • Augmentarem el finançament de l’àrea per tal de desplegar les mesures previstes al Pla Estratègic de la Infància i la Joventut.
 • Crearem una línia d’ajuts específica per al sosteniment d’entitats juvenils, que en promogui i asseguri l’existència.
 • Fomentarem entre la població jove el sentiment de pertinença, aprofundint en la participació i capacitat de decisió sobre aspectes generals de la política de Formentera.
 • Potenciarem l’aspecte consultiu i de decisió de les iniciatives del Consell de la Infància i la Joventut de Formentera.
 • Garantirem la presència d’entitats de Formentera al Consell de la Joventut de les Illes Balears i treballarem perquè funcioni com a altaveu de les necessitats del nostre jovent  davant el Govern autonòmic.
 • Continuarem potenciant el Casal de Joves com a espai de referència i en mantindrem una programació estable i variada consensuada amb els i les joves.
 • Ampliarem l’oferta d’activitats que combinin l’element lúdic amb el vessant educatiu i la descoberta de l’entorn.
 • Proposam un Espai d’Oci Jove, de nova creació, autogestionat, segur i acollidor que promogui la integració entre iguals, per a adults joves de 16-25.
 • Impulsarem la creació d’una eina digital que unifiqui la informació que sigui del seu interès i en un format atractiu.
 • Promourem que un perfil tècnic de l’àrea, com a persona coordinadora,  sigui de referència per a la resta d’àrees que s’han de coordinar per fomentar la transversalitat de la política de Joventut.
 • Promourem la inclusió  d’un espai en totes les programacions d’esdeveniments culturals, festivitats, festivals i concursos adreçat als joves, com es fa al premi Beni Trutmann i al Formentera Film.
 • Accionarem amb les administracions competents un paquet de mesures urgents i específiques perquè els joves tenguin accés a l’habitatge, que és essencial per al seu procés emancipador.
 • Insistirem en que l’administració competent  i els serveis a l’ocupació insular comptin amb mesures específiques per a la primera ocupació que garanteixin una inserció laboral exitosa de les persones joves i els allunyin de la precarietat.
 • Fomentarem el retorn de talent jove a Formentera diversificant el teixit econòmic i donant suport a l’emprenedoria juvenil.
 • Impulsarem el futur professional dels i les joves en l’agricultura, ramaderia, pesca i en la recuperació d’oficis tradicionals.
 • Impulsarem el futur professional dels i les joves artesanes i la seva activitat i accés a la seva formació, professionalització i cartes d’artesania. 
 • Mantendrem la coordinació amb el Servei d’Orientació Educativa de secundària per tal que els nostres joves trobin l’oferta educativa que més s’ajusta al seu projecte de vida i poder adequar l’oferta a les seves necessitats.
 • Assegurarem que els joves tenguin accés preferent als espais públics de cotreball.
 • Coordinarem, amb els serveis educatius i de salut, la creació d’un Punt Jove per a l’Atenció a la Sexualitat on les persones joves es podran adreçar perquè s’atenguin els seus dubtes, sobre  orientació i identitat sexual, anticoncepció, ITS i totes les seves necessitats per gaudir d’una salut afectiusexual plena.
 • Accionarem, en coordinació  amb els serveis educatius i de salut, un programa específic de salut mental infantojuvenil amb especial atenció a la prevenció de trastorns en l’alimentació, prevenció de suïcidi, depressió, ansietat i addiccions.
 • Garantirem la representativitat del col·lectiu  jove a la Xarxa Socieducativa de Formentera per implicar-los en les polítiques que es dissenyen per combatre l’absentisme i altres intervencions de benestar social com les pràctiques restauratives.
 • Promourem l’apertura progressiva de tots els patis de les escoles les tardes i els caps de setmana per a un ús jove i comunitari.
 • Generarem espais per a la investigació, creació i producció experimental de cultura entre els joves.

 

VERSIÓN EN CASTELLANO

 • Aumentaremos la financiación del área para desplegar las medidas previstas en el Plan Estratégico de la Infancia y la Juventud.

 • Crearemos una línea de ayudas específica para el sostenimiento de entidades juveniles, que promueva y asegure su existencia.

 • Fomentaremos entre la población joven el sentimiento de pertenencia, profundizando en la participación y capacidad de decisión sobre aspectos generales de la política de Formentera.

 • Potenciaremos el aspecto consultivo y de decisión de las iniciativas del Consell de la Infancia y la Juventud de Formentera.

 • Garantizaremos la presencia de entidades de Formentera al Consell de la Juventut de las Illes Balears y trabajaremos para que funcione como altavoz de las necesidades de nuestra juventud ante el Govern autonómico.

 • Continuaremos potenciando el Casal de Joves como espacio de referencia y mantendremos una programación estable y variada consensuada con los y las jóvenes.

 • Ampliaremos la oferta de actividades que combinen el elemento lúdico con la vertiente educativa y el descubrimiento del entorno.

 • Propondremos un Espacio de Ocio Joven, de nueva creación, autogestionado, seguro y acogedor que promueva la integración entre iguales, para adultos jóvenes de 16-25.

 • Impulsaremos la creación de una herramienta digital que unifique la información que sea de su interés y en un formato atractivo.

 • Promoveremos que un perfil técnico del área, como persona coordinadora, sea de referencia para el resto de las áreas que se tienen que coordinar para fomentar la transversalidad de la política de Juventud.

 • Promoveremos la inclusión de un espacio en todas las programaciones de acontecimientos culturales, festividades, festivales y concursos dirigido a los jóvenes, como se hace al premio Beni Trutmann y en el Formentera Film.

 • Accionaremos con las administraciones competentes un paquete de medidas urgentes y específicas porque los jóvenes tengan acceso a la vivienda, que es esencial para su proceso emancipador.

 • Insistiremos en que la administración competente y los servicios a la ocupación insular cuenten con medidas específicas para la primera ocupación que garanticen una inserción laboral exitosa de las personas jóvenes y los alejen de la precariedad.

 • Fomentaremos el retorno de talento joven a Formentera diversificando el tejido económico y apoyando al emprendimiento juvenil.

 • Impulsaremos el futuro profesional de los y las jóvenes en la agricultura, ganadería, pesca y en la recuperación de oficios tradicionales.

 • Impulsaremos el futuro profesional de los y las jóvenes artesanas y su actividad y acceso a su formación, profesionalización y cartas de artesanía.

 • Mantendremos la coordinación con el Servicio de Orientación Educativa de secundaria para que nuestros jóvenes encuentren la oferta educativa que más se ajusta a su proyecto de vida y poder adecuar la oferta en sus necesidades.

 • Aseguraremos que los jóvenes tengan acceso preferente en los espacios públicos de cotrabajo.

 • Coordinaremos, con los servicios educativos y de salud, la creación de un Punto Joven para la Atención a la Sexualidad donde las personas jóvenes se podrán dirigir para que se atiendan sus dudas sobre orientación e identidad sexual, anticoncepción, ITS y todas sus necesidades para disfrutar de una salud afectivo-sexual llena.

 • Accionaremos, en coordinación con los servicios educativos y de salud, un programa específico de salud mental infanto-juvenil con especial atención a la prevención de trastornos en la alimentación, prevención de suicidio, depresión, ansiedad y adicciones.

 • Garantizaremos la representatividad del colectivo joven en la Xarxa Socieducativa de Formentera para implicarlos en las políticas que se diseñan para combatir el absentismo y otras intervenciones de bienestar social como las prácticas restaurativas.

 • Promoveremos la apertura progresiva de todos los patios de las escuelas por las tardes y los fines de semana para un uso joven y comunitario.

 • Generaremos espacios para la investigación, creación y producción experimental de cultura entre los jóvenes.

Tecnologia Digital

Una illa connectada

(VERSIÓN MÁS ADELANTE MÁS ABAJO)

 

 • Crearem una Aula digital per apropar estudis universitaris i de formació professional.
 • Crearem eFormentera, un espai de treball compartit amb sales de reunions, equipament per a videotrucades i facilitats per al treball a distància.
 • Assessorarem i acompanyarem als i les joves emprenedores amb la creació d’un Viver d’empreses.
 • Millorarem la xarxa i infraestructura de telecomunicacions i cobertura mòbil.
 • Potenciarem una línia d’ajuts per a la digitalització empresarial.
 • Millorarem i ampliarem els serveis online de l’administració
 
VERSION EN CASTELLANO
 • Crearemos un Aula digital para acercar estudios universitarios y de formación profesional.
 • Crearemos eFormentera, un espacio de trabajo compartido con salas de reuniones, equipamiento para videollamadas y facilidades a distancia.
 • Asesoraremos y acompañaremos a los y las jóvenes emprendedores con la creación de un Vivero de empresas.
 • Mejoraremos la red y infraestructura de telecomunicaciones y cobertura móvil.
 • Potenciaremos una línea de ayudas para la digitalización empresarial.
 • Mejoraremos y ampliaremos los servicios online de la administración.
 
 

Economia Turisme I Comerç

Obert tot l'any

(VERSIÓN EN CASTELLANO MÁS ABAJO)

 • Reclamarem mesures per a  la millora en les condicions del transport de mercaderies, especialment pel que fa als costos, per fer més competitiu el comerç local.
 • Aprofundirem en el control d’activitats i reclamarem major inspecció de treball, seguretat, sanitat i hisenda al llarg de tot l ́any per evitar la competència deslleial.
 • Crearem un nou espai de  formació i  producció artesanal, amb espais d’exposició artesana per a la seva promoció i difusió.
 • Dinamitzarem tallers d´activitats artesanals fora de temporada per apropar l’artesania  tant a visitants com a gent de l’illa.
 • Crearem una escola d’artesania per  impulsar el Sector Artesanal.
 • Continuarem donant suport a l’artesania i moda local, com a sectors econòmics competitius, mitjançant la promoció turística.
 • Potenciarem i promocionarem el segell de ‘’Fet a Formentera’’ com a distintiu de qualitat.
 • Establirem ajudes i mesures per garantir que el turisme sigui el motor per fomentar altres economies.
 • Potenciarem, conjuntament amb les associacions sectorials, la realització de cursos i jornades per donar eines pràctiques als emprenedors per millorar els seus negocis o per crear-ne de nous.
 • Continuarem reclamant ajuts, subvencions i incentius de caire autonòmic i estatal per fomentar l’ocupació autònoma amb l’objectiu de facilitar l’activitat per compte propi i consolidar projectes d’emprenedoria i d’autoocupació.
 • Promocionarem l’oferta d’establiments oberts tot l’any amb l’aplicació web Formentera365.
 • Potenciarem el turisme familiar, tranquil i diversificat.
 • Incentivarem i ajudarem  als establiments que ofereixin en temporada baixa.
 • Promourem l’agenda d’activitats esportives i culturals tot l’any.
 • Continuarem treballant per combatre l’excessiva estacionalitat promovent l’obertura, mínima, de 6 mesos dels establiments.
 • Continuarem amb una promoció turística transversal per donar a conèixer la cultura el patrimoni i conscienciar en relació  als projectes de sostenibilitat i protecció de la natura.
 • Seguirem treballant amb l’Observatori de Dades de Formentera, per tal de recollir, analitzar i estudiar dades importants, i així poder prendre decisions i reclamar mesures adaptades a les singularitats de la nostra illa.
 • Potenciarem la identitat pròpia de Formentera,  a través  de la promoció i el control d´una imatge diferenciada en defensa de la nostra cultura, patrimoni i la protecció del territori i la natura.
 • Crearem noves rutes verdes i itineraris concrets per a conèixer l’illa, la seva història, patrimoni i tradicions.
 • Incentivarem la desestacionalització turística, a través de la promoció i el reforç d’activitats entorn al benestar, la cultura, la natura i l´esport fora de temporada.
 • Donarem ajudes a les empreses locals per al desenvolupament de productes i activitats que possibilitin la interacció del turista amb la nostra cultura,  tradicions, producte i paisatge i ho facin al llarg de tot l´any.
 • Crearem i potenciarem una aplicació web que ens permeti accedir de manera senzilla a l’agenda de totes les d’activitats de l´illa tant pels residents com pels visitants.
 • Impulsarem noves activitats i esdeveniments gastronòmics per promocionar el producte i la cuina local.
 • Posarem en marxa la promoció del segell ‘’De Formentera amb molt de gust’’ als establiments turístics per identificar els productes locals als menús dels restaurants com a element diferenciador.
 • Continuarem promocionant l’illa mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació sempre adaptant-nos i utilitzant les noves aplicacions que permetin continuar traslladant la imatge de l´illa que volem donar a conèixer.
 • Continuarem treballant per a la diversifIcació i obertura a nous mercats emergents, sumant als actuals, promovent que la cultura pròpia i la multiculturalitat de Formentera.
 • Promourem  la creació de nous equipaments as Pujols, per millorar la seva oferta esportiva, de benestar i familiar i aconseguir així una oferta alternativa a sol i platja per allargar la  temporada.
 • Promourem l’ús turístic de les instal·lacions esportives públiques per millorar l’oferta d’activitats fora de temporada.
 • Continuarem amb la formació de guies turístics especialitzats en natura, ornitologia, patrimoni cultural i història.
 • Crearem campanyes i manuals de bones pràctiques dirigits a turistes, empresaris i residents per fomentar el respecte mediambiental i la convivència a la nostra illa.
 • Coordinarem el sector d’hoteleria i la restauració amb els centres formatius, per tal d’assegurar l’ocupació dels joves de l’illa.
 • Establirem una regulació i major control per a que les feines de reforma, millora i obertura dels comerços i oferta complementària no interfereixin amb els establiments oberts tot l’any i l’inici de la temporada turística.
 • Facilitarem i simplificarem els tràmits administratius per a reformes i millores dels establiments i per l’organització d´activitats.
 

VERSION EN CASTELLANO

 

 • Reclamaremos medidas para la mejora en las condiciones del transporte de mercancías, especialmente en cuanto a los costes, para hacer más competitivo el comercio local.
 • Profundizaremos en el control de actividades y reclamaremos mayor inspección de trabajo, seguridad, sanidad y hacienda a lo largo de todo el año para evitar la competencia desleal.
 • Crearemos un nuevo espacio de formación y producción artesanal, con espacios de exposición artesana para su promoción y difusión.
 • Dinamizaremos talleres de actividades artesanales fuera de temporada para acercar la artesanía tanto a visitantes como a gente de la isla.
 • Crearemos una escuela de artesanía para impulsar el Sector Artesanal.
 • Continuaremos apoyando a la artesanía y moda local, como sectores económicos competitivos, mediante la promoción turística.
 • Potenciaremos i promocionaremos el sello de ‘’Fet a Formentera’’ como distintivo de calidad.
 • Estableceremos ayudas y medidas para garantizar que el turismo sea el motor para fomentar otras economías.
 • Potenciaremos, juntamente con las asociaciones sectoriales, la realización de cursos y jornadas para dar herramientas prácticas a los emprendedores para mejorar sus negocios o para crear nuevos.
 • Continuaremos reclamando ayudas, subvenciones e incentivos autonómicos y estatales para fomentar la ocupación autónoma con el objetivo de facilitar la actividad por cuenta propia y consolidar proyectos de emprendimiento y de autoempleo.
 • Promocionaremos la oferta de establecimientos abiertos todo el año con la aplicación web Formentera365.
 • Potenciaremos el turismo familiar, tranquilo y diversificado.
 • Incentivaremos y ayudaremos a los establecimientos que ofrezcan servicios en temporada baja.
 • Promoveremos la agenda de actividades deportivas y culturales todo el año.
 • Reforzaremos el control de oferta turística y actividades económicas ilegales, para evitar competencia desleal.
 • Continuaremos trabajando para combatir la excesiva estacionalidad promoviendo la apertura, mínima, de 6 meses de los establecimientos.
 • Continuaremos con una promoción turística transversal para dar a conocer la cultura, el patrimonio y concienciar con relación a los proyectos de sostenibilidad y protección de la naturaleza.
 • Seguiremos trabajando con el Observatorio de Datos de Formentera, para recoger, analizar y estudiar datos importantes, y así poder tomar decisiones y reclamar medidas adaptadas en las singularidades de nuestra isla.
 • Potenciaremos la identidad propia de Formentera, a través de la promoción y el control de una imagen diferenciada en defensa de nuestra cultura, patrimonio y la protección del territorio y la naturaleza.
 • Crearemos nuevas rutas verdes e itinerarios concretos para conocer la isla, su historia y tradiciones.
 • Incentivaremos la desestacionalización turística, a través de la promoción y el refuerzo de actividades entorno al bienestar, la naturaleza y el deporte fuera de temporada.
 • Daremos ayudas a las empresas locales para el desarrollo de productos y actividades que posibiliten la interacción del turista con nuestra cultura, tradiciones, productos y paisaje y lo hagan a lo largo de todo el año.
 • Crearemos y potenciaremos una aplicación web que nos permita acceder de manera sencilla a la agenda de todas las de actividades de la isla tanto por los residentes como por los visitantes.
 • Impulsaremos nuevas actividades y acontecimientos gastronómicos para promocionar el producto y la cocina local.
 • Pondremos en marcha la promoción del sello ‘’De Formentera amb molt de gust’’ a los establecimientos turísticos para identificar los productos locales en los menús de los restaurantes como elemento diferenciador.
 • Continuaremos promocionando la isla mediante las tecnologías de la información y la comunicación siempre adaptándonos y utilizando las nuevas aplicaciones que permitan continuar trasladando la imagen de la isla que queremos dar a conocer.
 • Continuaremos trabajando para la diversificación y apertura a nuevos mercados emergentes, sumando a los actuales, promoviendo que la cultura propia y la multiculturalidad de Formentera.
 • Promoveremos la creación de nuevos equipamientos en es Pujols, para mejorar su oferta deportiva, de bienestar y familiar y conseguir así una oferta alternativa al sol y playa para alargar la temporada.
 • Promoveremos el uso turístico de las instalaciones deportivas públicas para mejorar la oferta de actividades fuera de temporada.
 • Continuaremos con la formación de guías turísticos especializados en naturaleza, ornitología, patrimonio cultural e historia.
 • Crearemos campañas y manuales de buenas prácticas dirigidos a turistas, empresarios y residentes para fomentar el respeto medioambiental y la convivencia en nuestra isla.
 • Coordinaremos el sector de la hostelería y la restauración con los centros formativos, para asegurar la ocupación de los jóvenes de la isla.
 • Estableceremos una regulación y mayor control para que los trabajos de reforma, mejora y apertura de los comercios y oferta complementaria no interfieran con los establecimientos abiertos todo el año y el inicio de la temporada turística.
 • Facilitaremos y simplificaremos los trámites administrativos para reformas y mejoras de los establecimientos y por la organización de actividades.

Sector Primari

Cap a una economia circular

(VERSION EN CASTELLANO MAS ABAJO)

 • Posarem en funcionament del trull d’oli.
 • Incrementarem les línies d’ajuts als nous projectes d’agricultura, ramaderia i pesca.
 • Potenciarem els segells de qualitat: Peix de Formentera, Carn de Formentera i modernitzarem  l’escorxador.
 • Impulsarem el projecte de l’Obrador de la Cooperativa.
 • Estimularem, a través de l´activitat turística, altres economies com l’agricultura, ramaderia i la pesca, promovent circularitat econòmica i un repartiment dels beneficis.
 • Impulsarem el Mercat Pagès, amb la incorporació de nous productors, per tal de incentivar la seva activitat i donar més rellevància al producte local i promocionar el producte km0.
 • Continuarem potenciant el funcionament de la bassa de reg, junt amb una millora de les seves infraestructures.
 • Oferirem ajuts i formació contínua als usuaris de la Comunitat de Regants.
 • Coordinarem amb l´àrea de Medi Ambient, l’ús de les restes de posidònia per fomentar la seva reutilització  tant en usos  agrícoles com de caire urbanístic.
 • Reconvertirem Ca ses Ferreres en un espai per a la recuperació dels oficis tradicionals amb especial èmfasi amb el medi rural per reservar els mètodes agrícoles tradicionals com l’estalonament de Figueres i la rehabilitació de pedra seca i recuperar altres perduts com els usos de la posidònia.
 • Difondrem la marca ‘’Formentera; amb molt de gust’’ als establiments hotelers i al sector de la restauració per tal d´impulsar l´ús del producte local a  l’oferta gastronòmica de l´illa.
 • Destinarem la recaptació de places d’estades turístiques a la millora del camp, el paisatge i el medi ambient, així com al desenvolupament i ajudes al sector primari.
 • Demanarem al Govern de les Illes Balears, la creació de noves reserves marines integrals per garantir la recuperació i reproducció de les especies i millorar la pesca i l´entorn.
 • Impulsarem la conservació i elaboració de nous productes de la matèria primera del Sector Pesquer, per rebaixar la gran estacionalitat que pateixen.
 • Desenvoluparem el Pla de Gestió Forestal de l’illa per protegir els boscos i millorar el paisatge .
 • Continuarem promovent nous cursos i formació específica del Sector Primari, per tal de fer atractiu i possible la dedicació dels nostres joves al sector primari com a opció de vida.
 • Impulsarem sistemes de protecció dels cultius davant les plagues per garantir la producció agrícola.
 • Simplificarem els tràmits administratius pel desenvolupament de les tasques agrícoles i  l’inici/emprenedoria de les mateixes.
 • Revisarem el Pla Territorial Insular per tal de permetre les infraestructures agrícoles  necessàries , sempre vinculades a explotacions prioritàries i preferents, per a la professionalització del sector.
 • Dotarem a la Cooperativa de nous equipaments per ampliar i diversificar la seua producció i facilitar la producció als petits empresaris.
 • Continuarem potenciant el Fons de Terres, per garantir un paisatge cuidat i una millor producció agrícola, promovent la producció agrària ecològica.
 • Incrementarem els ajuts al sector ramader, agrícola i pesquer per tal que puguin desenvolupar la seua activitat i pugui ser un sector més de la diversificació econòmica.
 • Impulsarem l’etiquetatge del peix de Formentera i incrementarem el control i les mesures de vigilància contra la pesca il·legal.

VERSIÓN EN CASTELLANO

 • Pondremos en funcionamiento del trullo de aceite.
 • Incrementaremos las líneas de ayudas a los nuevos proyectos de agricultura, ganadería y pesca.
 • Potenciaremos los sellos de calidad: Peix de Formentera, Carn de Formentera y modernizaremos el matadero.
 • Impulsaremos el proyecto del Obrador de la Cooperativa.
 • Estimularemos, a través de la actividad turística, otras economías como la agricultura, la ganadería y la pesca, promoviendo la circularidad económica y un reparto de los beneficios.
 • Impulsaremos el Mercat Pagès, con la incorporación de nuevos productores, para incentivar su actividad y dar mayor relevancia al producto local y promocionar el producto km0.
 • Continuaremos potenciando el funcionamiento de la balsa de riego, junto con una mejora de les sus infraestructuras.
 • Ofreceremos ayudas y formación continua a los usuarios de la Comunidad de Regantes.
 • Coordinaremos con el área de Medio Ambiente, el uso de los restos de posidonia para fomentar su reutilización tanto en usos agrícolas como de cariz urbanístico.
 • Reconvertiremos Ca ses Ferreres en un espacio para la recuperación de los oficios tradicionales con especial énfasis con el medio rural para preservar los métodos agrícolas tradicionales como el “estalonament” de higueras y la rehabilitación de piedra seca y recuperar otros perdidos como los usos de la posidonia.
 • Difundiremos la marca ‘’Formentera; amb molt de gust’’ en los establecimientos hoteleros y en el sector de la restauración para impulsar el uso del producto local en la oferta gastronómica de la isla.
 • Destinaremos la recaudación de plazas de estancias turísticas a la mejora del campo, el paisaje y el medio ambiente, así como al desarrollo y ayudas al sector primario.
 • Pediremos al Govern de llles Balears, la creación de nuevas reservas marinas integrales para garantizar la recuperación y reproducción de las especies y mejorar la pesca y el entorno.
 • Impulsaremos la conservación y elaboración de nuevos productos de la materia prima del Sector Pesquero, para rebajar la gran estacionalidad que sufren.
  – Desarrollaremos el Plan de Gestión Forestal de la isla para proteger los bosques y mejorar el paisaje.
 • Continuaremos promoviendo nuevos cursos y formación específica del Sector Primario, para hacer atractiva y posible la dedicación de nuestros jóvenes al sector primario como opción de vida.
 • Impulsaremos sistemas de protección de los cultivos ante las plagas para garantizar la producción agrícola.
 • Simplificaremos los trámites administrativos para desarrollo de las tareas agrícolas y el inicio/emprendimiento de estas.
 • Revisaremos el Plan Territorial Insular para permitir las infraestructuras agrícolas necesarias, siempre vinculadas a explotaciones prioritarias y preferentes, para la profesionalización del sector.
 • Dotaremos a la Cooperativa de nuevos equipamientos para ampliar y diversificar su producción y facilitar la producción a los pequeños empresarios.
 • Continuaremos potenciando el Fondo de Tierras, para garantizar un paisaje cuidado y una mejor producción agrícola, promoviendo la producción agraria ecológica.
 • Incrementaremos las ayudas al sector ganadero, agrícola y pesquero para que puedan desarrollar su actividad y pueda ser un sector más de la diversificación económica.
 • Impulsaremos el etiquetado del pescado de Formentera e incrementaremos el control y las medidas de vigilancia contra la pesca ilegal.

Participació ciutadana

Feim la política transparent i participativa

 • La participació ciutadana i la transparència són un instrument per aconseguir una administració més democràtica, oberta, plural i participativa, que elabori polítiques més responsables, més eficaces i més duradores.
 • Prosseguirem potenciant el Consell d’Entitats i les seues seccions com a òrgans de referència de participació ciutadana, per a la presa de decisions importants i estratègiques dels temes que afecten l’illa.
 • Donarem suport a l’associacionisme com a eina de transformació social i continuarem col·laborant amb les entitats, no només de forma econòmica, sinó facilitant les iniciatives que vulguin dur a terme.
 • Impulsarem una participació més equilibrada entre els diferents sectors socials, garantint la plena participació de dones i persones del col·lectiu LGTBIQ+, persones migrants i nouvingudes, joves, persones amb diferents capacitats i persones majors.
 • Crearem un consell de la participació per a la gent gran.
 • Treballarem per garantir que tota la població pugui participar en condicions d’igualtat i que les seves aportacions siguin de qualitat i útils per la presa de decisions.
 • Continuarem impulsant la participació dels ciutadans i ciutadanes en la priorització de les inversions públiques, mitjançant els pressupostos participatius.
 • Potenciarem l’aspecte consultiu i de decisió de les iniciatives del Consell de la Infància i la Joventut de Formentera.
 • Fomentarem entre la població jove la participació i capacitat de decisió sobre aspectes generals de la política de Formentera.
 • Incrementarem els mitjans per assessorar i acompanyar les entitats formentereres, per la seva creació i inscripció al registre d’entitats, amb l’accés als espais a la seva disposició al Consell Insular i amb suport econòmic (bases de subvencions a les seccions del Consell d’Entitats).
 • Facilitarem espais i infraestructures públiques a les entitats i associacions de Formentera.
 • Continuarem potenciant Ràdio Illa, amb nous equipaments i millora de la dotació econòmica, com a ràdio pública de proximitat, independent i plural.
 • Establirem, mitjançant les noves tecnologies, mecanismes de participació indiviual en els afers públics de la nostra illa que complementin els presencials.
 • Celebrarem un esdeveniment per fomentar l’associacionisme, la difusió de projectes i activitats que duen a terme, l’apoderament polític  dels ciutadans i ciutadanes  i el coneixement del teixit associatiu de la nostra illa.
 • Implementarem un pla de formació continuada participat per les entitats amb cursos, trobades i intercanvis de bones pràctiques per facilitar-ne la gestió.
 • Consolidarem els programes de voluntariat entre la població.
 • Continuarem fomentat el contacte directe dels representants polítics amb els vesins i vesines, i amb les associacions, de cara a conèixer de primera mà els problemes que afecten l’illa i millorar la formulació i efectivitat de les diverses polítiques locals.

 

VERSION EN CASTELLANO

 • La participación ciudadana y la transparencia son un instrumento para conseguir una administración más democrática, abierta, plural y participativa, que elabore políticas más responsables, más eficaces y más duraderas.
 • Proseguiremos potenciando el Consell de Entidades y sus secciones como órganos de referencia de participación ciudadana, para la toma de decisiones importantes y estratégicas de los temas que afectan la isla.
 • Apoyaremos al asociacionismo como herramienta de transformación social y continuaremos colaborando con las entidades, no solo de forma económica, sino facilitando las iniciativas que quieran llevar a cabo.
 • Impulsaremos una participación más equilibrada entre los diferentes sectores sociales, garantizando la plena participación de mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+, personas migrantes y recién llegadas, jóvenes, personas con diferentes capacidades y personas mayores.
 • Crearemos un Consell de la participación para la gente mayor.
 • Trabajaremos para garantizar que toda la población pueda participar en condiciones de igualdad y que sus aportaciones sean de calidad y útiles por la toma de decisiones.
 • Continuaremos impulsando la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la priorización de las inversiones públicas, mediante los presupuestos participativos.
 • Potenciaremos el aspecto consultivo y de decisión de las iniciativas del Consell de la Infancia y la Juventud de Formentera.
 • Fomentaremos entre la población joven la participación y capacidad de decisión sobre aspectos generales de la política de Formentera.
 • Incrementaremos los medios para asesorar y acompañar a las entidades formenterenses, para su creación e inscripción en el registro de entidades, con el acceso a los espacios a su disposición en Consell Insular y con apoyo económico (bases de subvenciones a las secciones del Consell de Entidades).
 • Facilitaremos espacios e infraestructuras públicas a las entidades y asociaciones de Formentera.
 • Continuaremos potenciando Ràdio Illa, con nuevos equipamientos y mejora de la dotación económica, como radio pública de proximidad, independiente y plural.
 • Estableceremos, mediante las nuevas tecnologías, mecanismos de participación individual en los asuntos públicos de nuestra isla que complementen los presenciales.
 • Celebraremos un acontecimiento para fomentar el asociacionismo, la difusión de proyectos y actividades que llevan a cabo, el apoderamiento político de los ciudadanos y ciudadanas y el conocimiento del tejido asociativo de nuestra isla.
 • Implementaremos un plan de formación continuada participado por las entidades con cursos, encuentros e intercambios de buenas prácticas para facilitar la gestión.
 • Consolidaremos los programas de voluntariado entre la población.
 • Continuaremos fomentado el contacto directo de los representantes políticos con los vecinos y vecinas y con las asociaciones, de cara a conocer de primera mano los problemas que afectan la isla y mejorar la formulación y efectividad de las varias políticas locales.

Autogovern i Gestió

Experiència i solvència

(VERSIÓN EN CASTELLANO MÁS ABAJO)

 

Autogovern i gestió

 • Continuarem defensant que el Consell de Formentera sigui una institució respectada en les seues decisions i en el seu autogovern.

 • Exigirem que qualsevol decisió presa per altres institucions i que afecti el nostre territori sigui consensuada amb el Consell.

 • Vetllarem per un traspàs efectiu i amb dotació econòmica suficient de les competències de Costes del Govern balear al Consell de Formentera.

 • Demanarem la gestió del Port de Formentera per garantir l’equilibri i habilitar espai per amarraments socials i embarcacions de lloguer, així com una marina seca. Garantint l’adaptació del port a les necessitats i capacitat de càrrega de Formentera.

 • Demanarem la gestió del Parc Natural a l´illa de Formentera per poder prendre mesures per garantir la cura de l´entorn i per poder reduir la massificació.

 • Continuarem demanant la modificació de la Constitució Espanyola per tal que la nostra illa compti amb un senador o senadora pròpia mentre el Senat existeixi i sigui una cambra de representació territorial.

 • Negociarem amb els sindicats del Consell de Formentera l’acompliment de la carrera administrativa i treballarem per millorar i ampliar les possibilitats del teletreball i la conciliació familiar.

 • Reclamarem l’apropament dels serveis de l’administració estatal i autonòmica als que encara no es pot accedir a la nostra illa i que ens obliga a fer desplaçaments a Eivissa.

 • Reclamarem l´ampliació dels serveis i tràmits de l´Oficina de Justícia a l´illa i continuarem demanant el Jutjat de Primera Instància a Formentera.

 • Millorarem l’índex de transparència del Consell Insular, amb la incorporació de noves dades al Portal de Transparència.

 • Obrirem una Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) a Sant Ferran.

 

Interior

 • Treballarem per reforçar les plantilles dels cossos de seguretat del Consell de Formentera: policia local, bombers i socorristes.
 • Ampliarem la flota de vehicles dels serveis d’emergències.
 • Reformarem i ampliarem el Parc de Bombers per adaptarlo a la plantilla existent.
 • Instal·larem noves torres de vigilància a les platges i millorarem les existents.
 • Promourem la formació contínua i la consolidació de places.
 • Reclamarem disposar d’una base per a una embarcació de Salvament Marítim al port de la Savina.
 • Reclamarem disposar d’una base del Servei Marítim de la Guardia Civil al port de la Savina.
 • Consolidarem el protocol d’actuació front les incidències a la Mar amb el Servei Marítim de la Guàrdia Civil, Salvament Marítim, Parc Natural i Consell de Formentera.
 • Exigirem la dotació justa i necessària d’agents dels cossos de seguretat estatal i continuarem treballant de forma conjunta i coordinada per una millor seguretat a la nostra illa.
 • Demanarem la implantació d’un destacament de trànsit de la Guardia Civil amb servei tot l’any.

 

 

VERSIÓN EN CASTELLANO

 

Autogobierno y gestión

 • Continuaremos defendiendo que el Consell de Formentera sea una institución respetada en sus decisiones y en su autogobierno.

 • Exigiremos que cualquier decisión tomada por otras instituciones y que afecte nuestro territorio sea consensuada con el Consell Insular.

 • Velaremos por un traspaso efectivo y con dotación económica suficiente de las competencias de Costas del Gobierno balear al Consell de Formentera.

 • Pediremos la gestión del Puerto de Formentera para garantizar el equilibrio y habilitar espacio por amarres sociales y embarcaciones de alquiler, así como una marina seca. Garantizando la adaptación del puerto a los necesidades y capacidad de carga de Formentera.

 • Pediremos la gestión del Parc Natural de la isla de Formentera para poder tomar medidas para garantizar la protección del entorno y para poder reducir la masificación.

 • Continuaremos pidiendo la modificación de la Constitución Española para que nuestra isla cuente con un senador o senadora propia mientras el Senado exista y sea una cámara de representación territorial.

 • Negociaremos con los sindicatos del Consell de Formentera el cumplimiento de la carrera administrativa y trabajaremos para mejorar y ampliar las posibilidades del teletrabajo y la conciliación familiar.

 • Reclamaremos el acercamiento de los servicios de la administración estatal y autonómica a los que todavía no se puede acceder en nuestra isla y que nos obliga a hacer desplazamientos a Eivissa.

 • Reclamaremos la ampliación de los servicios y trámites de la Oficina de Justicia de la isla y continuaremos pidiendo el Juzgado de Primera Instancia en Formentera.

 • Mejoraremos el índice de transparencia del Consell Insular de Formentera, con la incorporación de nuevos datos al Portal de Transparencia.

 • Abriremos una Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) en Sant Ferran.

 

Interior

 • Trabajaremos para reforzar las plantillas de los cuerpos de seguridad del Consell de Formentera: policía local, bomberos y socorristas.
 • Ampliaremos la flota de vehículos de los servicios de emergencias.
 • Reformaremos i ampliaremos el Parque de Bomberos para adaptarlo a la plantilla existente.
 • Instalaremos nuevas torres de vigilancia en las playas y mejoraremos las existentes.
 • Promoveremos la formación continua y la consolidación de plazas.
 • Reclamaremos disponer de una base para una embarcación de Salvamento Marítimo en el puerto de la Savina.
 • Reclamaremos disponer de una base del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en puerto de la Savina.
 • Consolidaremos el protocolo de actuación frente las incidencias en el Mar con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Parque Natural y Consell de Formentera.
 • Exigiremos la dotación justa y necesaria de agentes de los cuerpos de seguridad estatal y continuaremos trabajando de forma conjunta y coordinada para una mejor seguridad en nuestra isla.
 • Pediremos la implantación de un destacamento de tráfico de la Guardia Civil con servicio todo el año.
logo_gxf

GentxFormentera. Tots els drets reservats.